Katedra za biofiziku i radiologiju

Seminari fizioterapija

R A D I O A K T I V N O S T

1. Kolika je masa uzorka izotopa joda 131I aktivnosti 3,7*109 Bq ako mu je vrijeme poluraspada 8,4 dana?

2. Uzorak radona 222Rn86 zapremine 0,1 ml nalazi se na temperaturi 27°C i tlaku 2026,5 hPa.
a) koliko je vrijeme poluraspada 222Rn86 ako uzorak u jednom danu emitira 8,12*1017 α-čestica;
b) koliko će α-čestica biti emitirano iz uzoraka tijekom tjedan dana?

3. Na primjeru pokaži vezu između elektronske konfiguracije i kvantnih brojeva

4. POKUS: Apsorcija γ-zračenja

 

M E H A N I K A

5. Praktična vježba: Sastavljanje paralelnih i neparalelnih sila (1.7, 1.8.); Utvrđivanje centra mase nepravilne ploče (1.13.)

6. Praktična vježba: Sile na kosini i dizalici (1.10. i 1.11. )

7. Praktična vježba: Pluga (2.1, 2.2, 2.3 i 2.4. )

8.Teretni vlak se kreće jednolikom brzinom 10 m/s. Za njim naiđe putnički vlak brzinom 30m/s. Strojovođa putničkog vlaka počinje kočiti u trenutku kada je razmak između vlakova 200 m. Kočenjem se uzrokuje stalno usporavanje od 1,5 m/s2. Izračunaj hoće li se vlakovi sudariti.

9. Svjetski rekordi (za muškarce) u bacanju kugle, diska i koplja iznose 23,12 m, 74,08 m i 98,48 m. Mase tih tijela iznose: kugla 7,26 kg disk 2 kg i koplje 800 g.
a) Izračunaj rad koji je potrebno izvršiti da bi se postigao rekord, ako je kut što ga zatvara pravac početne brzine prema horizontali 45°, a visina sportaša 1,8 m
b) Ako je vrijeme izbačaja prosječno 0,5 s, izračunaj odgovarajuće snage sportaša. Mogu li se one povezati sa konstitucijom (visinom) sportaša.

10. Tijekom posljednje sekunde slobodnog pada s vrha zgrade kamen je prešao polovinu ukupne duljine puta.
a) kolika je visina zgrade?
b) koliko je dugo kamen padao?
c) kolika je brzina kamena na polovini puta?
Otpor zraka je zanemariv.

11. Tijelo mase 2 kg vezano je koncem i rotira oko jedne točke u vertikalnoj ravnini u polju Zemljine teže. Izračunati razliku među silama zatezanja konca kada se tijelo nalazi u najvišoj i najnižoj točki putanje

12. Centrifuga

13. Skok u vis

T E R M O D I N A M I K A

14. Duljina željezne trake pri temperaturi 0°C je 314,16 cm. Na koliku je najmanju temperaturu potrebno zagrijati traku da bi se njome u potpunosti obuhvatio kotač površine presjeka 7900 cm2? Koeficijent linearnog širenja željeza je 1,2*10-5 K-1

15. Pri temperaturi 10,2°C tijelo gustoće 0,88 g/cm3 pliva u ulju gustoće 0,9 cm3, a pri temperaturi 68°C tijelo počne tonuti u ulje. Koliki je koeficijent volumnog širenja tijela ako je koeficijent volumnog širenja ulja 7*10-4 K-1?

16. Kolika je energija potrebna da se 1 kg vode zagrije od -53°C do 223°C

17. POKUS: Plinski zakoni (2 studenta)

18. Termometar se sastoji od staklene kapilare unutarnjeg polumjera r=0,5 mm i staklenog spremnika oblika kugle promjera D. Pri temperaturi 15°C sva živa u potpunosti ispunjava spremnik, a pri temperaturi 30 °C razina žive u kapilari podigne se na visinu 1,44 cm. Koliki je unutarnji promjer D spremnika termometra? Toplinsko širenje stakla zanemarivo je maleno, a koeficijent volumnog širenja žive je 1,8*10-4 K-1.

19. Za pripremu tople kupke u kadu se prvo ulije voda određene mase i temperature 20°C a zatim voda temperature 30°C i 2,5 puta veće mase nakon termičkog uravnoteženja u kadu se ulije voda temerature 40°C, mase jednake masi prvo ulivene vode. Kolika je konačna temperatura smjese? Izmjena temperature s okolinom zanemarivo je mala

20. POKUS: Kalorimetar

K O N C E P T U A L N I

21. Lopta se nalazi na visini H iznad podloge je puštena i pada na tlo. Ako zanemarimo otpor zraka, koji od 5 grafova točno prikazuje mehaničku energiju E sustava Zemlja-lopta kao funkciju visine y lopte?

27 22. Na Mjesecu se nalaze sobna vaga i „precizna vaga“ (s krakovima). Koja će vaga prikazati točnu masu utega mase 1kg.

23. Dva termometra se nalaze u sobi i mjere temperaturu 21°C. Krpu namočimo u alkohol iste temperature pa ju zamotamo oko jednog termometra. Hoće li termometri pokazivati istu temperaturu nakon nekog vremena? (Dovoljno je sačekati 30s)

24. Kada je sklopka S otvorena, ampermetar u krugu pokazuja 2.0 A. Koliko pokazuje ampermetar ako je sklopka S zatvorena?
45

A. lagano povećanje
B. ostaje isto
C. lagano se smanji
D. udvostruči se
E. prepolovi se

25. Dvije nenabijene metalne sfere, L i M su u kontaktu. Negativno nabijen štap donešen je u blizinu sfere L, ali nije dotaknuo sfere. Ako dvije svere lagano razdvojimo, i nakon toga povučemo štap što će se dogoditi?

47

A. obje su sfere neutralne,
B. obje su sfere pozitivne
C. obje su sfere negativne
D. L je negativna, a M je pozitivna
E. L pozitivna, a M je negativna

26. Dva utega su povezana preko niti i koloture kao što je prikazano na slici. Ako pretpostavimo da kolotura i nit nemaju masu, akceleracija svakog od utega iznosi:

48

A. 0.049 m/s2
B. 0.020 m/s2
C. 0.0098 m/s2
D. 0.54 m/s2
E. 0.98 m/s2

 

27. uređaji za galvanizaciju

28. uređaji za elektrostimulaciju

29. uređaji za dijatermiju

30. infracrveno i UV zračenje u fizioterapiji

31. laseri u fizioterapiji

32. ultrazvuk u fizioterapiji

33. fizioterapijski časopisi u RH i svijetu