Katedra za biofiziku i radiologiju

MLD - razlikovna godina

 1. Katedra za biofiziku i radiologiju
 2. Predmet: FIZIKA I BIOFIZIKA- odabrana poglavlja (razlikovna godina)
 3. Nositelj predmeta:  doc. dr. sc. Hrvoje Brkić
 4. Akademska godina: 2022./2023.
 5. Godina studija: razlikovna godina
 6. Termin izvođenja nastave: 2.3. 2023. - 30.3.2023.
 7. Organizacija nastave: kontinuirana
 8. ECTS bodovi: 2

 

NASTAVNA LITERATURA

Obavezna literatura:

 1. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2001
 2. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2011 (dostupna u knjižnici mefosa)
 3. Nastavni materijali dani na stranicama Katedre: www.physics.mefos.hr

Dopunska literatura:

 1. D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications, Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004.
 2. Haliday, D.; Resnick, R.; Walker, J.: Fundamentals of Physics, J. Wiley & Sons, New York, 2001.
 3. Hademenos, G. J. : Physics for Pre-med, Biology and Allied Health Students, McGraw Hill, New York, 1997.

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:

(1) pismeni ispit – 20 pitanja sa višestrukim odgovorima
(2) seminar - do 3 boda

 - svaki student treba opisati fizikalne osnove jedne od metoda koja se koristi u medicinskoj laboratorijskoj dijagnostici. Seminar treba biti napisan na 3-5 stranica A4 formata font 12, prored 1,5. Seminari će biti pregledani na plagiranje i plagiranje preko 50% će biti ocjenjeno s -3 boda. Seminar treba poslati najkasnije do 15. 4. 2023.

(3) praktične vježbe - svaki student mora odraditi tri praktične vježbe, iz kojih može dobiti do 1 bod (ukupno 3 boda)

13-14 dovoljan (2)
15-17 dobar (3)
18-21 vrlo dobar (4)
22-26 izvrstan (5);

 1. usmeniispit (ako student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

  Ispit će biti 22. 4. (subota) u 09:00 na Medicinskom Fakultetu u Osijeku.

KONZULTACIJE :

fizika[at]mefos.hr

 

Studenti razlikovne godine slušaju predavanja

1.  Struktura tvari, rendgenski uređaji, nuklearna medicina - 16. 3. 2023.

2.  Optika, spektroskopija, mikroskopija - 23. 3. 2023.

 

Studenti razlikovne godine moraju odraditi praktične vježbe:

1. Centrifuga

2. Mikroskop

3. Optička rešetka