Katedra za biofiziku i radiologiju

Ocjena seminara - medicina

0 - seminar nije napravljen
0.5 - seminar je napravljen krivo ili student ne razumije seminar
1 - seminar je riješen točno, ali student ne razumije tematiku u potpunosti
1.5 - seminar je napravljen točno i student u potpunosti razumije tematiku
2 - seminar je napravljen točno, student u potpunosti razumije tematiku i povezao je prezentaciju s teorijom
2.5 - seminar je napravljen točno, student u potpunosti razumije tematiku i iznimno je dobro povezao prezentaciju s teorijom
3 - seminar je napravljen točno, student u potpunosti razumije tematiku i iznimno je dobro povezao prezentaciju s teorijom uz dobro prikazan praktični primjer