Katedra za biofiziku i radiologiju

Ocjena seminara - fizioterapija

0 - seminar nije napravljen
0.5 - seminar je napravljen krivo ili student ne razumije seminar
1 - seminar je riješen točno,
1.5 - seminar je napravljen točno i povezan s teorijom
2 - seminar je napravljen točno i izvrsno povezan s teorijom (prikazan i primjer)
2.5 - seminar je napravljen točno, student u potpunosti razumije tematiku i prezentira ju ostalim studentima i dobro je povezao prezentaciju s teorijom
3 - seminar je napravljen točno, student u potpunosti razumije tematiku i iznimno je dobro povezao prezentaciju s teorijom uz dobro prikazan
praktični primjer i prezentira ga studentima

 

Seminarima koji se šalju u pisanom obliku provjerava se plagiranost. Prihvatljivi postotak plagiranosti rada je ispod 30%.