Katedra za biofiziku i radiologiju

Auditorne

Skupina 1:

1.1. Tijelo mase 8 kilograma slobodno pada s visine 2 m. Kolika je njegova kinetička energija u trenutku neposredno prije udarca u zemlju? Pokaži da je ta energija jednaka gravitacijskoj potencijalnoj energiji koju je tijelo imalo prije pada ako se zanemari otpor zraka.

1.2. Glicerin protječe kroz cijev promjera 10 cm brzinom 2 m/s. Cijev se grana u dva dijela od kojih svaki ima polumjer 1 cm. Kolika je brzina glicerina na izlazu jedne od dvaju grana? (rglicerina=1260 kgm-3)

1.3. Tijelo se giba po ravnoj putanji i na uzastopnim dijelovima puta, jednake duljine s, ima stalne brzine v1, v2, v3,…, vn. Kolika je srednja brzina gibanja tijela?

1.4. Tijekom prve polovice vremena gibanja automobil ima brzinu 54 km/h, a tijekom druge polovice vremena brzinu 36 km/h. Kolika je srednja brzina gibanja automobila?

1.5. Stalna sila F = 1 N daje tijelu ubrzanje a = 10 cm/s . Ako je prije djelovanja sile tijelo mirovalo izračunati njegovu kinetičku energiju poslije vremena  t = 5 s od početka kretanja.

1.6. Dva tijela mase 5 kg i 10 kg nalaze se na visini 8 m od tla. Ispustimo tijela. Koje tijelo će pasti prije? Kolike će najveće brzine tijela doseći? Koliki će put prijeći?

1.7. Kolika je sila uzgona na tijelo uronjeno u vodu ako je volumen tijela 5 m3, a njegova gustoća 1000 kg/m3 (gustoća vode je 1000 kg/m3)? Što ako tijelo ima gustoću 50 kg/m3?

1.8. Tri otpornika svaki iznosa 1 W spojena su paralelno. Koliki je njihov ukupni otpor?

1.9. Satelit u Zemljinoj orbiti giba se brzinom 28 km/s. koliki put pređe za pola sata? (rezultat izraziti u metrima)

1.10. Pretvori:
        a. 23 ml =         m3
        b. 700 mm =        dm
        c. 700 km/h =         m/s
        d. 3 mA/cm2=        A/m2
        e.  7 m2 =             mm2 

Skupina 2:

2.1. Izotop kroma 51Cr ima vrijeme poluraspada 27.7 dana. Ako je početni broj atoma 108, izračunaj:
a.  Koliko će atoma ostati nakon godina dana?
b. Koliko će se atoma raspasti nakon tjedan dana?

2.2. Dvije istovjetne konvergentne leće fokalne daljine 15 cm međusobno su udaljene 60 cm. Gdje će biti slika predmeta koji se nalazi 40 cm ispred prve leće i koliko će biti povećanje?

2.3.  a. Izračunati jakost struje koja ide od ruke do noge za 220V 50 Hz;
        b. što se može dogoditi s čovjekom ako takva struja teče 0,1 s kroz tijelo? (pogledati shemu uz zadatak)

2.4. Na platformi kamiona bez bočnih strana nalazi se sanduk mase m = 1200 kg. Kolikim najvećim ubrzanjem kamion može krenuti bez opasnosti da sanduk padne s platforme? Koeficijent trenja između sanduka i platforme je µ = 0,3.

2.5. Koji i koliki tlakovi djeluju na tijelo koje se nalazi na dubini 10 m u vodi gustoće  1000 kg/m3?

2.6. Kroz krvnu žilu protječe 100 dm3/minuti. Koliki će biti protok ukoliko se krvna žila suzi za 30%? Izrazi to u cm3/s.

2.7. Duljina vala helijeve spektralne linije iznosi 4.471 *10-4 mm. Izrazi taj podatak u centimetrima, metrima i nanometrima.

2.8. Kolika je konstanta optičke rešetke ako svjetlost valne duljine 0.6 mm daje prvi maksimum za a=20°?

2.9. Kolika je energija fotona valne duljine 410 nm?

2.10. Kojom se silom odbijaju dva jednaka točkasta naboja od 10-7 C ako se nalaze u zraku na međusobnoj udaljenosti 2, 4, 6, 8, i 10 cm. Nacrtajte grafički prikaz ovisnosti sile o udaljenosti naboja.

Skupina 3:

3.2. Tijelo se nakon petog metra počelo gibati akceleracijom 10 m/s2. Napiši jednadžbu tog gibanja.

3.3. Koliki je red veličine puta jedne godine svjetlosti?

3.4. Pješak za dvije minute napravi 700 koraka. Odredi brzinu pješaka u km/h i m/s ako je duljina koraka 70 cm.

3.5. Kada ne bi bilo vjetra malo krilato sjeme palo bi s vrha drveta vertikalno stalnom brzinom 35 cm/s. Koliko će daleko od podnožja pasti sjemenka ako je padala s visine od 50 m, a puhao je vjetar brzinom 36 km/h u horizontalnom smjeru?

3.6. U mikroskopu je žarišna daljina objektiva 0.8 cm, a žarišna daljina okulara 2.5 cm. Objektiv stvara realnu sliku koja je od njega udaljena 16 cm. nađi ukupno povećanje tog mikroskopa ako sliku na okularu dobivamo na udaljenosti od 25 cm.

3.7. Promjer molekule vodika (H2)iznosi 2.3*10-6 cm. Izračunaj koliko bi dugačku nit dobili kada bi sve molekule koje sadrži 1 mg tog plina poredali jednu do druge. Usporedi duljinu te niti sa srednjom udaljenosti između Zemlje i Mjeseca.

3.8. Određena masa klora pri temperaturi 20°Cima volumen 38 cm3. Odredi njegov volumen pri 45°C ako je tlak konstantan. 

3.9. Koliku masu ima bakrena žica promjera 2 mm koja ima otpor 5 W? Vodljivost bakra je 0.0172*10-6 Wm, a gustoća 8900 kg/m3.

3.10. U širokom dijelu horizontalne cijevi voda teče brzinom 8 cm/s pri statičkom tlaku 14.7*104 Pa. U uskom dijelu te iste cijevi tlak je 13.3*104 Pa. Kolika je brzina u uskom dijelu cijevi. Trenje zanemarimo.

3.11. Tijelo mase 2 kg vezano je koncem i rotira oko jedne točke u vertikalnoj ravnini u polju Zemljine teže. Izračunati razliku među silama zatezanja konca kada se tijelo nalazi u najvišoj i najnižoj točki putanje.

 

Shema uz zadatak 2. 3.

 image002

image003