Poslijediplomski studiji
Medicinskog fakulteta Osijek


Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo predstavlja najvišu razinu obrazovanja kroz ciklus izobrazbe znanstvenika za znanstveno-istraživački rad u znanstvenom području biomedicine i zdravstva. Temelj je za buduću akademsku, znanstvenu i/ili znanstveno-nastavnu karijeru.

Znanstveno područje

Biomedicina i zdravstvo

Znanstveno polje

Temeljne medicinske znanosti, Kliničke medicinske znanosti, Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita,  Druge grane kliničke medicine

Uvjeti upisa

Uvjeti i kriteriji odabira kandidata za upis u I. godinu poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo utvrđeni su studijskim programom.  
Upis studenata na poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo obavlja se na temelju razredbenog postupka.   Raspisivanje natječaja za upis u studij, razredbeni postupak i upis studenata u studij provodi se sukladno Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera i Medicinskog fakulteta u Osijeku, Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te Pravilima za izvedbu Poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo.  
Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutim bodovima u razredbenom postupku. Pristupnici u poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo koji ispunjavaju uvjete upisa bit će izabrani u razredbenom postupku na temelju sljedećih kriterija: uspjeha u diplomskom studiju, demonstriranja rezultata i motivacije za znanstvenoistraživački rad, te dodatnih bodova za medicinsku specijalizaciju i stručni magistarski rad. Svaki od tih kriterija bit će bodovno vrednovan na temelju nekoliko elemenata prikazanih u Tablici 1. Pravila za izvedbu Poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo.
Prijave na natječaj i ispunjenost uvjeta pristupnika za upis na doktorski studij razmatra Odbor za poslijediplomske  studije.

Trajanje studija

Sukladno Zakonu i Statutu te preporukama rektorskog zbora poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo u punom radnom vremenu traje najmanje 3 godine ili 6 semestara, a studij u dijelu radnog vremena, u pravilu, najmanje 5 godina ili 10 semestara.

Studij se organizira u dva oblika

 • studij u punom radnom vremenu (za asistente i znanstvene novake zaposlene u sustavu znanosti i visokog obrazovanja) ;
 • studij u dijelu radnog vremena (doktorski kandidati zaposleni izvan sustava znanosti i visokog obrazovanja).


Ukupan broj ECTS bodova

Ukupan broj ECTS bodova u studijskom programu je 180 ECTS bodova. 

Raspodjela ukupnih 180 ECTS bodova

slika2
Akademski naziv koji se stječe  završetkom studija

Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora znanosti iz područja Biomedicina i zdravstvo  te u odgovarajućim znanstvenim poljima.   

Kompetencije koje student stječe završetkom studija

Znanje, razumijevanje i vještine:

 • demonstriranje sustavnog znanja, razumijevanja i suverenog vladanja suvremenom metodologijom, tehnikama i vještinama specifičnim za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje i granu u kojoj radi;
 • demonstriranje kreativnosti i originalnosti u interpretaciji znanja u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju i grani u kojoj radi.

Primjena znanja i razumijevanja:

 • sposobnost primjene istraživanja i znanja za kreiranje novih koncepata, hipoteza i projekata koje će generirati novo znanje i/ili njegovu primjenu u području biomedicine i zdravstva, polju i grani u kojoj radi;
 • sposobnost primjene znanja, razumijevanja i istraživanja tako da doprinosi ukupnom fundusu znanja koje se verificira kroz publiciranje u nacionalno i međunarodno priznatim publikacijama iz discipline u kojoj radi.

Donošenje zaključaka, prosudbi i odluka:

 • sposobnost otvorene, objektivne i kritičke analize, evaluacije i sinteze novih i kompleksnih, vlastitih i tuđih znanstvenih ideja i rezultata;
 • sposobnost prosuđivanja i donošenja odluka o kompleksnim/složenim temama koje uključuju relevantnu znanstvenu, etičku i društvenu odgovornost.

Prezentacija i komunikacija:

 • sposobnost prezentiranja vlastitih ideja, zamisli, koncepata i rezultata, te jasnoća i efikasnost priopćavanja rezultata svojih istraživanja znanstvenoj, stručnoj i općoj javnosti.

Vještina učenja

 • sposobnost neprekidnog/stalnog napredovanja u teorijskom i praktičnom, metodološkom smislu u području biomedicine i zdravstva, polju i grani u kojoj radi;
 • sposobnost dokazivanja kvalitete i vještine potrebne za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Vodič za studente (.doc)