Katedra za
internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine

Kolegiji katedre

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine:

1. godina

Povijest medicine

Uvod u medicinu

3. godina

Klinička propedeutika

4. godina

Interna medicina

6. godina

Obiteljska medicina, školska medicina i medicinska sociologija
Medicina rada

Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva:

2. godina

Klinička propedeutika

Interna medicina

Sveučilišni preddiplomski studij medicinsko laboratorijske dijagnostike: