Katedra za fiziologiju
i imunologiju

Poremećena vazorelaksacija i endotelno - leukocitna interakcija u razvoju aterosklerotskih lezija“ – HRZZ IP-09-2014-6380 (V-ELI Athero)

Poremećena vazorelaksacija i endotelno - leukocitna interakcija u razvoju  aterosklerotskih lezija“ – HRZZ IP-09-2014-6380 (V-ELI Athero),

voditeljica: prof. dr. sc. Ines Drenjančević

HRZZ logo

Naslov projekta: „Poremećena vazorelaksacija i endotelno - leukocitna interakcija u razvoju aterosklerotskih lezija“

Voditelj: prof. dr. sc. Ines Drenjančević

Trajanje projekta: 4 godine

Početak projekta: 1. Listopad 2015.

Izvor financiranje: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Prezentacija projekta - First public lecture (.pdf)

 

Sažetak projekta

Povećan unos soli hranom potiskuje renin-angiotensin sustav (RAS) i poznat je čimbenik rizika za hipertenziju i kardiovaskularne bolesti. Štoviše, slana dijeta utječe na endotelnu aktivaciju kod aterogenog izobličenja stijenke žile, potičući endotelno-leukocitnu interakciju kod APOE-/- miševa. Oksidativni stres je u podlozi upalnog procesa kod stvaranja aterosklerotskog plaka. Naše prijašnje studije pokazale su da je supresija RAS-a slanom hranom u podlozi poremećene o endotelu-ovisne diilatacije zbog povećanog oksisdativnog stresa i promjene u stvaranju vazoaktivnih metabolita arahidonske kiseline. Infuzija niskih doza angiotenzina II vodi oporavku relaksacije. Međutim, uloga RAS-a u razvoju rane ateroskleroze se tek nazire. U ovom projektu ispitat ćemo hipotezu da oporavak RAS-a (infuzijom niskih doza angiotenzina II smanjuje endotelno-leukocitnu interakciju (ELI) poništavajući oksidativni stres i proizvodnju proinflamatornih metabolita arahidonske kiseline. Koristit ćemo normotenzivne Sprague Dawley štakore kojima se potiskuje RAS unosom soli i TFF3-/- transgenične miševe. TFF3-/- miševi su potpuna novost u ovom istraživačkom pristupu i obećavajući novi model za proučavanje aterosklerotskih lezija i sinteze proinflamatornih citokina, zbog svojeg protektivnog fenotipa i povoljnog omjera ω-6/ ω -3 masnih kiselina i izmijenjenog metabolizma arahidonske kiseline. Cilj 1: rasvijetliti efekt oporavka RAS-a na mehanizme protokom posredovane dilatacije u životinja na slanoj dijeti. Cilj 2: odrediti utjecaj oporavka RAS-a na interakciju endotelnih stanica i leukocita. Rezultati bi mogli pružiti dokaze za promjenu paradigme o RAS-u kao uvijek štetnom za cirkulaciju i poduprijeti novu paradigmu da je noramlno modulirani RAS ključan u prevenciji stvaranja aterosklerotskih lezija.

Suradnici projekta:

Ines Drenjančević (MEFOS)

Kristina SelthoferRelatić (MEFOS)

Martina Mihalj (MEFOS)

Dubravka Mihaljević (MEFOS)

Ana Stupin (ex.Čavka) (MEFOS)

Ivana Jukić (ex. Grizelj) (MEFOS)

Sanja Novak (MEFOS)

Anita Ćosić (MEFOS)

Zrinka Mihaljević (MEFOS)

Mirela Baus-Lončar (IRB)

Maro Bujak (IRB)

Ivana Tartaro Bujak (IRB)

Anita Horvatić (IRB)

EN

Project title: Impaired Vasorelaxation and EndothelialLeukocyte Interaction (ELI) in Development of Atherosclerotic Lesions

Principal Investigator: prof. dr. sc. Ines Drenjančević

Duration of the project: 4 years

Begining of the project: October 1th 2015

Granting agency: Croatian science foundation (HRZZ)

Project summary

High salt (HS) diet suppresses the renin-angiotensin system (RAS) and is known risk factor for hypertension and cardiovascular diseases. Furthermore, HS diet has a direct effect on endothelial activation under atherogenic shear stress, promoting the endothelial-leukocyte interactions in ApoE-/-mice. Oxidative stress underlies inflammatory processes in atherosclerotic plaque formation. Our previous studies demonstrated that RAS suppression by HS diet underlies impaired endothelium-dependant vasorelaxation due to increased oxidative stress and due to the shift in the production of vasoreactive metabolites of arachidonic acid. Infusion of subpressor doses of angiotensin II restored normal vasorelaxation. However, involvement of the RAS in development of early atherosclerosis is only emerging. In this project we will test the hypothesis that restoration of the RAS (by infusions of low, subpressor doses of angiotensin II) decreases endothelial activation and abolishes endothelial-leukocyte interactions (ELI) by eliminating oxidative stress and the production of proinflammatory metabolites of arachidonic acid. We will use normotensive Sprague-Dawley (SD) rats that exhibit suppression of the RAS with HS intake and in TFF3-/- transgenic mice. TFF3-/- mice are complete novelty in this research approach, and promising new model for studying the atherosclerotic lesion formation and proinflammatory cytokine synthesis, due to their protective phenotype of favorable ratio of ω- 6/ω-3 fatty acids and modified metabolism of arachidonic acid. Aim 1: to elucidate the effect of RAS restoration on the mechanisms of flow-mediated responses in animals on HS diet. Aim 2: to determine the effect of RAS restoration on endothelial cells and leukocytes interactions. The results may provide evidence for the shift in the paradigm that the RAS is always detrimental to circulation and support the new paradigm of crucial role of normally modulated RAS in prevention of atherosclerotic lesion formation.

Project members

Ines Drenjančević (MEFOS)

Kristina SelthoferRelatić (MEFOS)

Martina Mihalj (MEFOS)

Dubravka Mihaljević (MEFOS)

Ana Stupin (ex.Čavka) (MEFOS)

Ivana Jukić (ex. Grizelj) (MEFOS)

Sanja Novak (MEFOS)

Anita Ćosić (MEFOS)

Zrinka Mihaljević (MEFOS)

Mirela Baus-Lončar (IRB)

Maro Bujak (IRB)

Ivana Tartaro Bujak (IRB)

Anita Horvatić (IRB)