Katedra za fiziologiju
i imunologiju

Povijesni prikaz

Od osnivanja dislociranog Studija u Osijeku pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu, predstojnik Katedre bio je prof.dr.sc. Branko Vitale (1998-2002). Nakon njega, predsjednik Katedre bio je prof dr sc Josip Roša (2002-2005), do umirovljenja, a sadašnja predsjednica katedre je prof dr sc prof.c.h. Ines Drenjančević (2005-sada). Prof dr.sc. Ines Drenjančević osnovala je Laboratorij za fiziologiju cirkulacije (2007), laboratorij za molekularnu i kliničku imunologiju (2010) i Laboratorij za kliničku fiziologiju i fiziologiju sporta (2010) koji rade u okviru Katedre za fiziologiju i imunologiju. U Okviru katedre od 2007-2013 provođena su 3 znanstveno-istraživačka projekta financirana od strane MZOŠ (prof Čulo, prof Kurbel, prof Drenjančević), te znanstveni program (prof Kurbel). U razdoblju od 2009-2013 provedena su 2 IPA HU-HR međunarodna projekta (CABCOS, Health Impulse), bilateralni projekt s Mađarskom (prof Drenjančević i prof Koller) te nekoliko ERASMUS razmjena (asistenti Katedre i prof Drenjančević, te dolasci prof Kollera i suradnika sa Sveučilišta u Pečuhu). Također, asistentice Ana Čavka i Ivana Grizelj bile su dobitnice stipendije UKF (za boravak u USA), te dr sc Martina Mihalj stipendije MZOŠ i Mađarske vlade za boravak u Mađarskoj. Od 2006. godine na Katedri i laboratorijama redovito dolaze studenti putem međunarodnih razmjena studenata obavljati svoje ljetne znanstvene aktivnosti.