Katedra za
internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine

izv.prof.dr.sc. Ljiljana Trtica Majnarić

ŽIVOTOPIS

Izv.prof. dr. sc. Ljiljana Majnarić, rođ. Trtica, rođena je 20. veljače 1960. god. u Osijeku, gdje je završila gimnaziju te 1979. god. upisala Studij medicine (prva osječka generacija) nakon osvojenog prvog mjesta na prijemnom ispitu.
Na 2. god. studija, u šk. god. 1980/81, za prosjek ocjena 5,0 je dobila Rektorovu nagradu.
Diplomski ispit je položila 08.02.1985.god., s prosječnom ocjenom tijekom studiranja 4,74.
Nakon završenog fakulteta je obavila pripravnički staž i 17.06.1986. god. položila stručni ispit.
Od 1986. god. je neprekidno zaposlena u Domu zdravlja Osijek, a od 01.05.1998. god. se nalazi u ugovornom odnosu s HZZO kao voditelj ambulante opće/obiteljske medicine, u radnoj jedinici Z.S.”Retfala”. Tijekom Domovinskog rata je cijelo vrijeme obavljala svoju radnu obvezu radeći na istom radnom mjestu.
1996. god. je završila znanstveni poslijediplomski studij iz Kliničke imunologije i alergologije pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s prosječnom ocjenom 5,0,
te je 21.ožujka 2003. god. obranila magistarski rad s naslovom Topljive adhezijske molekule u serumu starijih osoba s hipertenzijom - pokazatelj rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti, pod vodstvom prof. dr. sc. Zdravka Eblinga.
2003.-2005. je bila na specijalističkom usavršavanju iz opće/obiteljske medicine koje je uključivalo i jednogodišnji stručni specijalistički studij pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je
23.11.2005. god. položila specijalistički ispit i stekla naziv specijaliste opće/obiteljske medicine.
Odmah potom, od 2005. god. uključila se u nastavu sa studentima medicine, kao voditelj vježbi, u svojstvu naslovnog asistenta u Katedri za opću/obiteljsku medicinu, MF Sveučilišta u Osijeku.
18.03.2010. god. pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je obranila doktorsku disertaciju pod nazivom Uzroci smanjenja imunosne reaktivnosti na cjepivo protiv influence u osoba starijih od pedeset godina,pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Branka Vitale-a
te je početkom 2011. god. stekla znanstveno zvanje Znanstvenog suradnika - najprije za polje temeljna medicina, a potom i za polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
te od 2011. god.sudjeluje i u vođenju seminara za studente medicine iz predmeta opća/obiteljska medicina pri MF Sveučilišta u Osijeku.
Krajem 2011. god. je izabrana u nastavno zvanje višeg asistenta u Katedri za opću/obiteljsku medicinu, a početkom 2012. god. je izabrana u zvanje Docent - najprije za znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana imunologija, u Katedri za Internu medicinu, povijest medicine i medicinsku etiku, a potom i za znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvene grane obiteljska medicina, u Katedri za obiteljsku medicinu MF Sveučilišta u Osijeku.

Od 01.11. 2012. god. je zaposlena u stalnom radnom odnosu, u punom radnom vremenu, u Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, u zvanju docenta, u Katedri za opću/obiteljsku medicinu te kao naslovni docent u Katedri za Internu medicinu i biomedicinu,
od šk. god. 2012/13. god. intenzivno sudjeluje u izvođenju preddiplomske nastave, najprije u obliku seminara i dijelom predavanja u okviru predmeta Interna propedeutika te seminara u okviru predmeta Opća/Obiteljska medicina
te se iste šk. god. 2012/13. uključuje u nastavu Sveučilišnog diplomskog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika MF Sveučilišta u Osijeku, kao predavač u okviru predmeta Klinička tumačenja laboratorijskih nalaza, voditelja prof. dr. sc. Aleksandra Včeva
a odmah, tj. šk. god. 2012/13. sudjeluje i u izvođenju poslijediplomske nastave i to u okviru Sveučilišnog doktorskog studija, kolegija Molekularni mehanizmi imunopatofiziološkog odgovora u sustavnom upalnom odgovoru i sepsi, voditelja prof. dr. sc. Jerka Barbića, te u okviru Stručnog poslijediplomskog studija Opća Interna medicina, kolegija Upalne bolesti crijeva, voditelja prof. dr. sc. Aleksandra Včeva.
Od šk. god. 2012/13. pa do 2015/16. sudjeluje i u izvođenju nastave Izbornog predmeta Autoimunost i autoimune bolesti, voditeljice prof. dr. sc. Marije Glasnović, pri Katedri za Internu medicinu MF Sveučilišta u Osijeku, gdje priprema i vodi dio kolegija o imunosnim mehanizmima autoimunih bolesti.
Od šk.god. 2013/14. preuzima voditeljstvo nastave iz složenog predmeta Opća/Obiteljska medicina, školska medicina i medicinska sociologija koju i nadalje vodi. Za potrebe izvođenja toga predmeta, pristupnica je izradila program nastave s ukupnom satnicom od: predavanja 74 h, seminari 20h i posebne kliničke vježbe 85h po studentu. Također je izradila najveći dio nastavnog port-folia za taj predmet, uz manje sudjelovanje i vanjskih suradnika. Kao dodatni materijal za obavljanje nastave Kabineta vještina, pokrenula je i uredila izdavanje Priručnika „Kliničke vještine u Općoj/Obiteljskoj medicini“.
Od šk. god. 2013/14. se uključuje u nastavu Studija sestrinstva MF Sveučilišta u Osijeku kao voditeljica predmeta Promicanje zdravlja i primarna zdravstvena zaštita koju izvodi i u dislociranom studiju u Pregradi, Puli i Novoj Gradiški.
Od iste šk. god. 2013/14. je i voditeljica predmeta Preventivna medicina pri Sveučilišnom diplomskom studiju Medicinsko laboratorijska dijagnostika MF Sveučilišta u Osijeku
te i dalje, tijekom šk. god. 2014/15. i 2015/16. sudjeluje u izvođenju nastave poslijediplomskog studija
a šk. god. 2014/15. je bila i voditeljica poslijediplomskog kolegija Imunologija starenja, kojega je odabralo 7 studenata doktorskog studija.
Od nastavnih aktivnosti, ističe uvođenje novog programa za predmet Obiteljska medicina, školska medicina i medicinska sociologija, skupa s nastavom kabineta vještina te zasebnim predmetom Medicinska sociologija koji su se po prvi puta počeli izvoditi u okviru kurikuluma MF Sveučilišta u Osijeku.
Ističe i svoju nastavnu aktivnost u okviru poslijediplomskog studija i Izborne nastave, gdje je uvela kliničku imunologiju kao dio patofiziologije kroničnih bolesti starenja, što će pomoći boljem razumijevanju toga područja među studentima i potaknuti interdisciplinarni pristup u istraživanju.
Članica je Odbora za znanstveni rad MF Sveučilišta u Osijeku.
Od zaposlenja u MF Sveučilišta u Osijeku, od kraja 2012. god., pristupnica je imala i intenzivnu mentorsku aktivnost pa je pod njenim vodstvom 18 studenata izradilo i uspješno obranilo svoje diplomske i završne radove, uključujući Studij medicine, Studij sestrinstva i Studij medicinsko laboratorijske dijagnostike.
Pristupnica je i mentorica u postupku stjecanja zvanja doktora znanosti studenta doktorskog studija MF Sveučilišta u Osijeku i specijaliste opće/obiteljske medicine, dr. Šefketa Šabanovića, koji je pod njenim vodstvom izradio rad Metabolički sindrom u žena hipertoničara u ranoj menopauzi analiziran pomoću podataka iz elektroničkih zdravstvenih zapisa (EZZ) dopunjenih intervjuom s pacijentima.
Pristupnica je i mentorica u postupku stjecanja zvanja doktora znanosti studentice doktorskog studija MF Sveučilišta u Osijeku i specijalistice opće/obiteljske medicine, dr Sanje Bekić, te studenta Nikole Volarića, asistenta u Katedri za Internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine.
Koautor je 5 udžbenika i knjiga, od čega posebno ističe monografiju o Imunološkim aspektima bolesti crijeva (6 poglavlja, 115 stranica) te Priručnik za Kabinet vještina za predmet Opća/Obiteljska medicina (13 poglavlja, 310 stranica), čiji je urednik i koje su u postupku objavljivanja.
Pristupnica ima poseban afinitet za znanstveno-istraživački rad te je počevši od 2005. god. objavila 37 radova u indeksiranim časopisima ili tematskim serijalima knjiga, od čega: 9 c/c radova, 9 sci exp, 2 cjelovita kongresna rada u Springer-ovom serijalu knjiga Lecture Notes in Bioinformatics koje se indeksiraju kao sci exp, 4 radova u SCOPUS bazi, 5 cjelovitih kongresnih radova tiskanih u Springerovom serijalu knjiga Lecture Notes in Computer Science koje se indeksiraju u SCOPUS bazi, 8 radova u bazama Google Scholar/Index Coopernicus te 1 poglavlje za knjigu koja se indeksira u Web of Science Core Collection.
Osim toga, do sada je bila predavač na 16 međunarodnih znanstvenih skupova, od čega 6 kao pozvani predavač, na 13 hrvatskih stručnih i znanstvenih skupova, 4 poslijediplomska tečaja trajne izobrazbe liječnika, a bila je i voditeljica simpozija o Bioinformatici u kliničkoj medicini s međunarodnim sudjelovanjem te tečaja trajne edukacije I. kategorije Prepoznavanje i nefarmakološko liječenje mentalnih poremećaja u općoj/obiteljskoj medicini te je 2 puta bila članicom Znanstvenih odbora međunarodnih skupova iz bioinformatike. Imala je ukupno 31 poster prezentaciju na međunarodnim kongresima, od čega 12 sažetaka objavljenih u časopisima koji se indeksiraju kao c/c i sci exp.
Pohađala je nekoliko međunarodnih poslijediplomskih tečajeva ukupnog trajanja od 31 dan, od čega ističe 2 sponzorirana EU tečaja iz područja KV bolesti i ateroskleroze koje je dobila kao grant od EU društva za ateroklerozu, kao dugogodišnji aktivni sudionik na njihovim kongresima.
Sudjelovala je kao suradnik i istraživač u nekoliko projekata Ministarstva znanosti, a voditeljica je 4 projekta Sveučilišta JJ Strossmayer, od kojih je jedan u tijeku.
Trenutno sudjeluje u projektu međugranične suradnje Intereg, partner Mađarska, voditeljica prof. dr. sc. Drenjančević Ines, te je partnerica u upravo odobrenom EU projektu iz bioinformatike, za podunavske zemlje, Network of Excellence on Biomedical Information Management in the Danube Region, voditelj je Tehnološki Univerzitet u Hamburgu, Njemačka.
Osim toga, bila je članicom 3 Međunarodna konzorcija za projekte iz područja ICT znanosti, iz COST i H2020 paketa, prijavljenih od strane MF Sveučilišta u Graz-u, Austrija. Projekt iz COST paketa je bio visoko rangiran tijekom natječaja 2014. god, ali nije izabran, a ponovljena prijava istog projekta 2016. god. je ušla u 2. stupanj evaluacije i očekuje se odobrenje toga projekta.
Također je, po pozivu iz Ureda EU komisije, pristupnica bila članicom međunarodnog konzorcija 2 projekta iz područja Life science (u okviru poziva EU komisije Research and Innovation) koji međutim nije prošao evaluacijski proces.
Imala je i aktivnu recenzentsku aktivnost te je recenzent za nekoliko međunarodnih časopisa, 2016. god. je bila i članicom recenzentske skupine EU kongresa obiteljskih doktora, a od 2015. god. je i službeni recenzent za evaluaciju znanstvenih projekata pri EU komisiji i do sada je sudjelovala u 5 krugova recenzentskih postupaka.
Članica je više međunarodnih i hrvatskih znanstvenih i stručnih društava, od čega ističe svoje dugogodišnje sudjelovanje s posterima na kongresima EU društava za aterosklerozu i kardiološkog društva, te sudjelovanje kao odabrani predavač na skupovima EU Mreže za istraživanje u općoj/obiteljskoj medicini (European General Practice Research Network - EGPRN), koja je temeljna organizacija za unapređenje istraživačkog rada u općoj/obiteljskoj medicini u Europi. Na skupovima EGPRN, pristupnica je ukupno do sada 5 puta bila odabrana kao predavač te 2 puta za poster-prezentaciju, a sudjelovala je kao predavač 4 puta i 1 puta s poster-prezentacijom.
Također ističe svoju aktivnu ulogu kao članice inicijativne EU skupine za razvoj novog znanstvenog područja, suradnju medicinskih stručnjaka i teoretičara kompjuterske znanosti, u razvoju bioinformatike i novih pristupa obrade biomedicinskih podataka, a koja je pod voditeljstvom prof. dr. sc. Andreasa Holzingera, s MF Sveučilišta u Graz-u, Austrija, osnovana 2011. god. U okviru aktivnosti te skupine, sudjelovala je kao koautor radova ili i predavač i član znanstvenih odbora na više međunarodnih kongresa i radionica iz toga područja te kao član konzorcija u nekoliko prijavljenih EU projekata. Najnovija aktivnost te skupine je odobren EU projekt za Podunavske zemlje, u kojemu je dr. Majnarić partner u projektu.

Kvalifikacijski radovi i opis sadržaja
Magistarski rad (2003), MF Sveučilišta u Zagrebu. Topljive adhezijske molekule u serumu starijih osoba s hipertenzijom - pokazatelj rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti, mentor prof. dr. sc. Zdravko Ebling
U radu se istražuje disfunkcija endotelnih stanica u započinjanju procesa ateroskleroze, u osoba s povišenim krvnim tlakom mjerenjem koncentracija topljivih adhezijskih molekula u serumu starijih osoba s hipertenzijom u odnosu na starije osobe koje imaju normalan krvni tlak, Pokazalo se da povećanje serumske koncentracije AD ne odražava jednostavno postojanje hipertenzije, nego dublje patogenetske mehanizme, zajedničke za više bolesti starenja, kao što su: inzulinska rezistencija, poremećaj reoloških svojstava krvi, te upala.
Doktorska disertacija (2010), MF Sveučilišta u Zagrebu. Uzroci smanjenja imunosne reaktivnosti na cjepivo protiv influence u osoba starijih od pedeset godina, mentor prof. dr. sc. Branko Vitale
Sustavno biološki metodološki pristup je primjenjen problem predikcije rezultata cijepljenja protiv influence. Zdravstveno stanja pacijenata obiteljske medicine procijenjeno je sistematskim utvrđivanjem više aspekata zdravstvenog stanja temeljem većeg broja medicinskih podataka. Primjenjen je višestupanjski protokol s postupkom preselekcije relevantnih podataka, posebnim statističkim algoritmom čijom su primjenom iz pripremljene baze podataka dobiveni potencijalni prediktori ishoda cijepljenja protiv influence, a koji opisuju kronične poremećaje zdravstvenog stanja pacijenata. Ti potencijalni prediktori zdravstvenog stanja su zatim, skupa s podacima koji opisuju dob pacijenata, te prethodno imunosno iskustvo nastalo pri kontaktima s virusima influence, kao što su: broj prethodnih cijepljenja, ostatni titar protutijela, te heterologna reakcija, uvršteni u zajednički prediktivni model, u obliku logističke regresije. Dobiven je statistički visoko značajan model, što jasno upućuje na primjenjivost ovako složenog pristupa u istraživanju pitanja primjene različitih intervencja u općoj populaciji, posebice što su se metode pokazale primjenjive u medicinskoj praksi obiteljskog liječnika.
Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u bazi Current Contents (9)
1. Vcev A, Pezerovic D, Jovanovic Z, Nakic D, Vcev I, Majnarić Lj. A retrospective, case-control study on traditional risk factors in inflammatory bowel disease in Vukovar-Srijem County, north-eastern Croatia, 2010. Wiener Klinische Wochenschrift 2015;127(9-10):345-54. IF 0.791
Originalni istraživački rad. Dio šire retrospektivne epidemiološke studije vođene uVukovarsko-Srijemskoj županiji. Analizirani su klasični čimbenici rizika za upalne bolesti crijeva i rezultati uspoređeni s rezultatima sličnih studija izvršenih u drugim srednje-europskim državama. Posebna vrijednost rada je u tome što omogućuje stjecanje uvida u povezanost okolinskih čimbenika rizika i rizičnih obrazaca ponašanja s promjenama u epidemiološkoj slici vezanoj za upalne bolesti crijeve te što daje presjek trenutnog epidemiološkog stanja u srednjoj Europi. Kandidatkinje je analizirala rezultate, obavila probir literature i napisala rad te, što je posebno značajno, dala cjelovit prikaz stanja u zemljama srednje Europe te je pri tome vodila konstruktivnu korespodenciju s uredništvom časopisa.
2. Klarin I, Majnarić Lj, Jovanović Ž, Nakić D, Včev I, Včev A. Epidemiology and Clinical Presentation of Inflammatory Bowel Disease in Zadar County, Croatia. Collegium Antropologicum 2013; 37 (4): 1161-70.
Retrospektivna populacijska studija. Analizirani su zdravstveno-statistički podatci za upalne bolesti crijeva u 10-to godišnjem razdoblju za Zadarsku županiju i uspoređeni s podatcima za Primorsko-Goransku i Vukovarsko-Srijemsku županiju. Važnost rada je u tome što naglašava povezanost promjena u pojavnosti tih bolesti vezano za brze promjene načina života u modernim društvima, a što posebno dolazi do izražaja u tranzicijskim zemljama. Naglašena je i razlika u zdravstveno-statističkim pokazateljima vezanim za te bolesti u pojedinim županijama RH, a što bi mogla biti posljedica razlike u njihovoj socio-ekonomskoj razvijenosti i kulturoloških razlika u načinu prehrane i obrascima ponašanja stanovništva. Uloga kandidata je bila objasniti dobivene rezultate, pretražiti literaturu i napisati rad.
3. Pezerović D, Žulj M, Klarin I, Majnarić Lj, Včev I, Včev A. Clinical expression of inflammatory bowel diseases - a retrospective population-based cohort study; Vukovarsko-Srijemska County, Croatia, 2010. Collegium Antropologicum 2013; 37 (3): 919-27.
Istraživački klinički rad. Presječna studija, bavi se analizom kliničkih značajki kohorte bolesnika s upalnim bolestima crijeva te usporedbom s nalazima iz svjetske literature. Rad je značajan jer daje bolji uvid u sklonost pojedinih kliničkih entiteta upalnih bolesti crijeva za predilekciju lokalizacije, vremena i načina kliničke prezentacije. Znanje o tome može unaprijediti dijagnostički proces doktora kliničara te povećati svjesnost pacijenata o simptomima te stoga i utjecati na njihovu odluku da se u ranijim fazama bolesti jave na pregled doktoru. Uloga kandidata je bila da objasni dobivene rezultate i napiše rad.
4. Majnarić Lj, Zekic-Susac M. Elucidating clinical context of lymphopenia by nonlinear modelling. Expert Systems with Applications 2012; 39(12): 10889- 97. IF 1.854
Istraživački i inovativni rad. Bavi se primjenom nelinearnih kompjuterskih algoritama na veću bazu podataka sastavljenu od jednostavnih zdravstvenih parametara najvećim dijelom uzetih iz zdravstvenih zapisa pacijenata, a u cilju dobivanja odgovora na pitanje što sve implicira nastanak limfopenije u starijih osoba, poznatog stanja imunodeficijencije. Uloga kandidatkinje je bila u kreiranju ideje, davanju podataka na analizu te prikupljanje literature, objašnjenje rezulata i pisanje uvodnog dijela i rasprave rada.
5. Trtica-Majnaric Lj, Zekic-Susac M, Sarlija N, Vitale B. Prediction of influenza vaccination outcome by neural networks and logistic regression. Journal of Biomedical Informatics 2010; 43: 774-81 IF 1.719
Istraživački i inovativni rad temeljen na vlastitim, stvarnim medicinskim podatcima. Testira mogućnost primjene nelinearne, napredne komjuterske metode Neuralnih mreža (NN) na veću bazu jednostavnih kliničkih podataka uzetih najvećim dijelom iz zdravstvenih zapisa pacijenata, a u svrhu izrade prediktivnog modela za procjenu čimbenika koji bi mogli utjecati na učinkovitosti cijepljenja protiv influence starijih osoba. To je prvi takav pokušaj opisan u literaturi. Rad je proizašao iz doktorata kandidatkinje i originalna je ideja kandidatkinje.
6. Pribić S, Gmajnić R, Majnarić-Trtica Lj, Ebling B, Vranješ Ž. Screening with mammography organized by family physicians teams: what have we learnt? Collegium Antropologicum 2010; 34(3): 871-6.
Rad se bavi analizom razloga ne-odazivanja na skrining mamografijom i ulogom obiteljskog doktora u motiviranju neodlučnih pacijenata na donošenje odluke za odlazak na skrining. Važnost rada je u analiziranju mentalnih procesa kod pacijenata koji sudjeluju u donošenju odluke za sudjelovanje u skrining programima. Bolje poznavanje tih procesa može pridonijeti aktivnijoj ulozi obiteljskih doktora u procesu “osnaživanja” pacijenata. Uloga kandidata je bila objasniti obrađene podatke, selekcionirati odgovarajuću literaturu i napisati rad.
7. Majnarić-Trtica Lj, Vitale B, Martinis M, Reiner Ž. A view at the future - a dynamical, protocol-based and computationally intensive approach in cardiovascular risk assessment. Collegium Antropologicum 2010; 34 (2): 437-45.
Istraživački i inovativni rad temeljen na vlastitim podatcima i iskustvu logičkog kreiranja kliničkog modela hiperhomocisteinemije - utvrđenog kompleksnog čimbenika KV rizika. Taj model je korišten kao primjer da se slikovitije prikaže glavna ideja, a to je prijedlog potpuno novog pristupa predikcije KV rizika nego što su to sadašnji bodovni sustavi, temeljenog na analizi većeg broja kliničkih podataka i to na manjoj skupini ispitanika, da bi takva procjena bila što više individualno orjentirana. Rad je preteča novog pristupa prediktivnog modeliranja većih baza podataka pomoću naprednih kompjuterskih metoda i originalna je ideja kandidatkinje.
8. Majnarić Trtica Lj, Strnad M, Gmajnić R, Ebling B, Ebling Z, Marković I, Šamija M. Efforts in fighting against cancer in Croatia have to be focused on primary health care. Review. Collegium Antropologicum 2008; 32 (3): 709-24.
Rad je Uvod u Projekt “Model ranog otkrivanja raka integriran u praksu obiteljskog liječnika“ i predstavlja cjeloviti pregled tradicije i tadašnjeg stanja prevencije i ranog otkrivanja raka u Hrvatskoj te daje opis implementacije Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka. Posebno je istaknuta dugotrajna tradicija primarnih doktora Slavonsko-Baranjske županije u tim aktivnostima te su opisana lokalna iskustva i doprinos u pokretanju Nacionalnog programa. Opisan je i prijedlog započetog Projekta koji nudi alternativni model ranog otkrivanja raka onome iz Nacionalnog programa, a temelji se na ključnoj ulozi obiteljskih doktora u implementaciji takvoga programa. Uloga kandidatkinje je bila aktivno sudjelovanje u aktivnostima Projekta, analiziranje dostupne dokumentacije i pisanje rada.
9. Ebling B, Majnarić-Trtica Lj, Gmajnić R, Ebling Z, Vranješ Ž. Psycho-social aspects of measures aimed at decreasing prevalence of chronic diseases in the population of returnees in the Osijek Region, Croatia. Collegium Antropologicum 2007; 31 (2): 441-50.
Podatci iz Projekta „Ocjena snage i mogućnosti adaptacije povratnika“, u kojemu je kandidatkinja aktivno sudjelovala. Interventna epidemiološka studija. Rad predstavlja primjer kako se na brz način, pomoću anketiranja ispitanika, mogu detektirati osnovne zdravstvene i druge potrebe u populaciji prognanika (imigranata) te se organiziranjem preventivnih zdravstvenih mjera, na terenu, u području gdje su prognanici smješteni, mogu i ublažiti njihove zdravstvene potrebe. Uloga kandidata je bila integrirati podatke iz projekta i napisati rad.

Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u bazi Science Citation Index Expanded (8)
1. Hanich T, Majnarić Lj, Janković D, Šabanović Š, Včev A. Nodular lymhoid hyperplasia complicated with ileal Burkitt`s lymphoma in an adult patient with selective IgA deficiency. Case Report. International Journal of Surgery Case Reports 2016; 30: 1-4. IF 0.73
Rad je prikaz zanimljivog i rijetkog slučaja kombinacije nodularne limfoidne hiperplazije i Burkitt-ovog limfoma tankog crijeva, a na podlozi IgA imunodeficijencije. Uloga pristupnice u ovome radu je bila da sredi dobivenu medicinsku dokumentaciju, formira hipotezu te da objasni postojeću dokumentaciju u skladu s tom hipotezom i postojećim znanjem.
2. Yildirim P, Majnarić Lj , Ekmekci OI, Holzinger A. Knowledge Discovery of Drug Data on the example of Adverse Reaction prediction. BMC Bioinformatics 2014, 15 (Suppl 6): Article No.S7. DOI: 10.1186/1471-2105-15-S6-S7 IF 2.672
Inovativan istraživački rad temeljen na uporabi veće baze podataka analizirane naprednim kompjuterskim metodama. Podatci su uzeti iz zdravstvenih zapisa. Iz tih podataka su izlučeni čimbenici povezani s nastankom štetnih nuspojava na antibiotike kod djece predškolske i rane školske dobi. Znanje o tome može značajno utjecati na promjenu navika propisivanja antibiotika od strane doktora opće medicine. Rad je jedan od prvih iz toga područja koji je identificirao više čimbenika od jednom. Uloga kandidatkinje: ideja, prikupljanje podataka, nalaženje literature, suradnja s informatičkim stručnjacima u okviru zajedničke radne skupine te analiza rezulata I pisanje uvodnog dijela te rasprave rada.
3. Trtica-Majnarić Lj. Prevention and early detection of cancer - a public health view. Overwiev. Editorial. Periodicum Biologorum 2012; 114 (4): 549-57.
Skraćena verzija poglavlja za knjigu Cancer Management (InTech), namjenjena prije svega domaćem stručnom čitalačkom auditoriju. Rad je proizašao iz iskustva kandidatkinje o prevenciji i programima ranog otkrivanja raka kojega je stekla aktivnim sudjelovanjem u projektu o ranom otkrivanja raka te pisanjem radova vezanim za taj projekt.
4. Pribić S, Trtica-Majnarić Lj, Gmajnić R, Lukić M, Prlić N. Colorectal cancer early detection program integrated in practice of family physicians. Medicinski Glasnik 2011; 8 (1):31-38.
Rad informira o preliminarnim podatcima o skriningu na rak debelog crijeva kojega su provodili obiteljski doktori u okviru Doma zdravlja Osijek, kao dijelu Projekta “Model ranog otkrivanja raka integriran u praksu obiteljskog liječnika“ te se bavi analizom komparativne prednosti toga skrining programa u odnosu na započeti Nacionalni program koji se provodi pod vodstvom i nadzorom javno-zdravstvenih institucija. Uloga kandidata je bila analiza podataka, prikupljanje literature i pisanje rada.
5. Majnarić-Trtica Lj. Update on biological, social and economical aspect of Alzheimer`s disease and other dementia. Overwiev. Periodicum Biologorum 2009; 111 (3): 381-8.
Pregledni rad u kojemu kandidatkinja prikazuje state-of-the-art o čimbenicima rizika, patofiziologiji, klasifikaciji, probiru u općoj populaciji te načinima liječenja i sprečavanja progresije kognitivnih poremećaja u starijih osoba. Rad je inspiriran sudjelovanjem kandidatkinje na međunarodnom kongresu o Alzheimerovoj bolesti i demencijama, na kojemu je izlagala poster.
6. Majnarić-Trtica Lj, Vitale B, Kovačić L, Martinis M. Trends and challenges in preventive medicine in European Union countries. Comment on the state in Croatia. Overwiev. Periodicum Biologorum 2009; 111 (1): 5-12.
Pregledni rad o razvoju epidemiološke i javno-zdravstvene struke i znanstvene discipline u svijetu i Europi, s posebnim osvrtom na jugoistočnu Europu i Hrvatsku, od njenih početaka u 19. st. naovamo te se prikazuju i vizije za budući razvoj toga važnog segmenta medicinske djelatnosti i znanosti. Osim kraćeg poglavlja koji se odnosi na jugoistočnu Europu i Hrvatsku, cijeli ostali tekst je napisala kandidatkinja. Rad je važan jer pokazuje razmišljanja i stavove kandidatkinje u ranijim fazama njenog razvoja, o potrebi formiranja baza podataka u medicinskim strukama, te funkcionalnom povezivanju tih baza, da bi one bile dostupne za integraciju i istraživanje. Te stavove i razmišljanja, kandidatkinja je dalje razrađivala u svojim narednim radovima. Rad je vrijedan jer na cjelovit način daje uvid u problematiku javno-zdravstvenog polja stručnog i znanstvenog rada te naglašava potrebu za interdisciplinarnim pristupom u rješavanju medicinskih slučajeva i u medicinskom istraživanju u budućnosti, čime bi se konačno izgubila povijesno nastala dihotomija između temeljne i kliničke medicine i epidemioloških metodoloških pristupa.
7. Majnarić-Trtica Lj, Vitale B, Martinis M. Is it time for a new approach in cardiovascular risk assessment? A view. Editorial. Periodicum Biologorum 2008; 110 (1): 45-50.
Pregledni i polemički rad. Predstavlja razmatranja kandidatkinje, u ranijoj fazi njenog znanstvenog razvoja, o tome kako bi postojeći način istraživanja u kliničkoj medicini, temeljen na klasičnim, redukcionističkim metodama i protokolima, trebalo zamjeniti novim, sistemsko-biološkim pristupom, temeljenom na analizi velikog broja podataka, a što bi omogućilo što je moguće veći stupanj individualnog pristupa u klasifikaciji pacijenata i predikciji rizika za određena važna morbiditetna stanja kao što su KV incidenti. Rad je vrijedan jer je naznačio glavne pravce razmišljanja koje je kandidatkinja naknadno razrađivala i testirala u svojim istraživačkim radovima. U radu se naglašava potreba bilježenja zdravstvenih podataka putem informacijsko-kompjuterske tehnologije (ICT) i elektroničkih zdravstvenih zapisa, da bi se velika količina podataka koja se akumulira u rutinskom radu doktora medicine, mogla iskoristiti i u sekundarne svrhe, tj. za istraživanje. Zanimljivo je da je rad napisan prije uvođenja toga sustava u praksu naših liječnika. Rad i dalje sadrži vrlo naprednu ideju o velikim mogućnostima predikcije budućih zdravstvenih ishoda, ako bi se istraživanja mogla raditi na longitudinalno vođenim zdravstvenim zapisima, što još uvijek u našim prilikama nije moguće.
8. Majnarić-Trtica Lj, Ebling Z, Vitale B, Martinis M. Soluble adhesion molecules in hypertension are reflective of profound pathogenesis disturbance. Periodicum Biologorum 2005;107 (2): 239-47.
Rad je proizašao iz magistraskog rada kandidatkinje i bavi se mjerenjem topljivih pokazatelja (biomarkerima) disfunkcije endotelnih stanica, kao ranom znaku razvoja subkliničke ateroskleroze, u pacijenata s hipertenzijom što je i glavni čimbenik KV rizika. Važnost rada je u stjecanju saznanja kako se navedeni topljivi biomarkeri ponašaju s obzirom na prisustvo određenih čimbenika rizika kod ispitivanih pacijenata te s obzirom na visinu krvnog tlaka. U radu je prvi puta izvršeno mjerenje visoko-osjetljivog C-reaktivnog proteina (hsCRP), kao vrlo osjetljivog pokazatelja upale, u okviru KBC Osijek, prije početka rutinskog mjerenja toga parametra. Uloga kandidatkinje je bila u kreiranju ideje rada, prikupljanju podataka, analizi rezulata te u pisanju rada.
Radovi objavljeni u časopisima koji se citiraju u bazi SCOPUS (4)
1. Glasnović M, Majnarić Lj, Sinčić-Petričević J, Borzan V, Kolak Ž, Včev A, Horvatić E. A coincidence of HLA-B27 negative spondyloarthritis and paravertebral non-Hodgkin`s lymphoma - a lesson to be learnt from the past experience. Case report. Collegium Antropologicum 2015; 39(1):219-24.
Prikaz slučaja. Bavi se nediferenciranim spondilartritisom koji je započeo nevidljivo minimalnim zahvaćanjem sakroilijakalnih zglobova, a kasnije doveo do teškog aksijalnog oblika spondilartritisa koji je kao upalno središte vjerojatno bio i predisponirajućim čimbenikom za nastanak ne-Hodgkin-ovog limfoma u prikazane pacijentice starije dobi. Uloga kandidata je bila da analizira dobivene kliničke podatke i napiše rad.
2. Pezerović D, Klarin I, Žulj M, Khaznadar E, Majnarić Lj, Včev A. Incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in Vukovarsko-Srijemska County, Croatia, 1991-2000 and 2000-2010: a population-based study. Collegium Antropologicum 2014; 38 (1): 115-23.
Retrospektivna populacijska studija. Analizirani su zdravstveno-statistički podatci o upalnim bolestima crijeva u zadnje dvije decenije za Vukovarsko-Srijemsku županiju. Uloga kandidatkinje je bila objasniti dobivene rezultate i napisati rad.
3. Majnarić-Trtica Lj, Vitale B. Systems biology as a conceptual framework for research in family medicine; use in predicting response to influenza vaccination. Primary Health Care Research & Development 2011; 12 (4): 310-21. doi:10.1017/S1463423611000089. IF 1.09
Rad je prikaz istraživanja iz doktorata kandidatkinje kojega je objavila skupa sa svojim mentorom. Rad je jedan od prvih uopće koji uvodi sistemsko-biološki način razmišljanja u istraživanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ) i općoj medicini. Urednički odbor ovoga časopisa, specifično orjentiranog na promociju novih metodologija i koncepata u istraživanju u PZZ, je pokazao posebno zanimanje za rad kandidatkinje i pružio joj pomoć svoga odabranog recenzenta i lektora da bi rad dobio što bolji formalni izgled. Rad se temelji na prikazu protokola izrade prediktivnog modela za predviđanje ishoda cijepljenja protiv influence u populaciji starijih osoba. To je zapravo i prvi primjer u literaturi uopće koji nudi konkretan prediktivni model za ovaj, do tada teško rješiv medicinski problem. Naime, do rješenja je bilo moguće doći jedino promjenom istraživačke paradigme, tj. uvođenjem pristupa istraživanja uporabom veće baze podataka iz koje je primjenom data mining metoda bilo moguće izlučiti nekoliko relevantnih parametara koji su onda služili kao ulazni parametri pri konstrukciji definitivnog prediktivnog modela, dobivenog pomoću puno egzaktnije statističke metode kao što je linearna regresija.
4. Samardžić S, Majnarić Lj, Santo T, Kraljik N, Gmajnić R, Ebling Z, Ebling B. A preliminary report of the Osijek-Baranja County, Croatia, on implementation of the National program for breast cancer screening. Libri oncologici 2007; 35 (1-3): 1-5.
U radu se analiziraju preliminarni podatci HZJZ O-B županije vezani za uvođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Rad je nastao u okviru projekta „Model ranog otkrivanja raka integriran u praksu obiteljskih liječnik“ u kojemu je kandidatkinja aktivno sudjelovala. Uloga kandidatkinje je bila organizirati i analizirati podatke i pisanje „draft“-a rada.
Radovi objavljeni u časopisima koji se citiraju u drugim bazama (Google Scholar, EBSCO, EMBASE, Index Coopernicus, Chemial Abstracts) (8)
1. Janković D, Herceg M, Stolnik D, Volarić N, Bekić S, Majnarić Trtica Lj. General medical examination of the employed for screening for increased cardiovascular risk. Universal Journal of Public Health 2017; 5(6): 315-19.
Retrospektivno istraživanje temeljeno na postojećim podatcima iz medicinskog registra ambulante za medicinu rada. U duhu je ostalih radova vezanih za iskorištenje rutinskih medicinskih podataka u istraživačke svrhe.
2. Yildirim P, Majnarić Trtica Lj, Plass M, Holzinger A. On the prediction of early stages of chronic renal impairment. International Journal of Latest Engineering and Management Research (IJLEMR), March 2017; 2(3): 51-61; ISSN: 2455-4847.
Rad odražava tipičan pristup koji pristupnica rabi u većini svojih radova, a to je primjena naprednih kompjuterskih metoda na veću bazu medicinskih podataka, u cilju otkrivanja novih znanja i obrazaca parametara povezanih s ciljnim parametrom, odnosnom definiranim medicinskim ishodom. U radu je korištena baza podataka pristupnice, a pristupnica je i definirala radni zadatak skupini informatičara te objasnila dobivene rezultate u skladu s postojećim medicinskim znanjem.
3. Trtica Majnarić Lj, Yildirim P, Holzinger A. Discovery of characteristics of patients with increased level of inflammation. Medicinal Chemistry 2015; 5(12):512-20. http://dx.doi.org/10.4172/2161-0444.1000310
Rad je inovativni proizvod kandidatkinje. Na bazi podataka kandidatkinje, koju sačinjava veći broj jednostavnih zdravstvenih podataka, primjenjeni su data mining algoritmi s ciljem odgovora na pitanje koja su sve patološka stanja, bolesti i patofiziološki poremećaji, povezani s povećanim stupnjem sistemske upale, a koja se smatra glavnim odgovornim čimbenikom za razvoj glavnih kroničnih bolesti u populaciji kao što su KV, maligne i demencije. To je prvi put da je stanje kronične upale implicirano s više parametara istovremeno, a takav pristup je koristan jer pokazuje koji su svi važni izvori povećanog stupnja sistemske upale u datoj skupini pacijenata. Kandidatkinja je pisala uvod i raspravu rada.
4. Yimam SM, Biemann C, Majnaric Lj, Šefket Š, Holzinger A. An adaptive annotation approach for biomedical entity and relation recognition. Brain Informatics. DOI 10.1007/s40708-016-0036-4
Proširenje kongresnog rada prikazanog na međunarodnom kongresu Brain Informatics and Health, 2015 (objašnjenje niže).
5. Hund M, Bohm D, Sturm W, Sedlmair M, Schreck T, Ullrich T, Keim A, Majnaric Lj, Holzinger A. Visual analytics for concept exploration in subspaces of patient groups. Brain Informatics. DOI 10.1007/s40708-016-0043-5
Proširenje kongresnog rada prikazanog na međunarodnom kongresu Brain Informatics and Health, 2015 (objašnjenje niže).
6. Majnarić Trtica Lj, Guljaš S, Šabanović Š. A methodology pathway to develop a computer drug safety program in primary health care setting based on clinical audit. Journal of Hospital Administration 2015 4(6): 104-114. DOI: 10.5430/jha.v4n6p104
Originalni rad u kojem se rabi inovativna metodologija. Naime, rad prikazuje kognitivni proces u kreiranju teoretskog predloška (logičkog dijagrama) koji bi omogućio izradu software-skog programa kao podršku za praćenje terapije antikoagulantnim lijekovima. Kao metodološki pristup, u radu se primjenjuje audit metoda (tj. analize vlastitih podataka i situacije iz prakse) kojom dobiveni podatci služe daljnjoj teoretskoj nadgradnji. Rad je značajan jer ima potencijal unaprijediti sigurnost liječenja pomoću antikoagulantnih lijekova te pokazuje na koji se način mogu spojiti ppraksa i istraživanje u općoj medicini, a u cilju unapređenja prakse i sigurnosti u skrbi za pacijente.
7. Trtica-Majnarić Lj. Improving influenza vaccination rates - a straightforward task or a multifaceted challenge? World Journal of Vaccines 2013; 3:60-7. Doi:10.4236/wjv.2013.32010
Pregledni i polemizirajući rad. Predstavlja skupljeno znanje i iskustvo kandidatkinje o provođenju preventivne mjere cijepljenjem protiv influence. Kandidatkinja polemizira o problemu slabog odaziva na cijepljenje ciljnih skupina stanovništva, što se smatra glavnim uzrokom neuspjeha kampanja cijepljenja. Također se razmatraju moguće prepreke u donošenju odluke pojedinca da pristupu cijepljenju kao i različiti tipovi modela i protokola po kojima je moguće organizirati kampanje cijepljenja protiv influence. Kandidatkinja predlaže sustavno bilježenje podataka vezanih za cijepljenje putem elektroničkog sustava i njihovo povezivanje s osobnim i zdravstvenim podatcima cijepljenih osoba, što bi omogućilo modeliranje podataka te dalo značajne nove informacije za učinkovitije organiziranje epidemioloških istraživanja. Samo na taj način, intenziviranjem istraživanja iz toga područja, je moguće dati odgovore na neka još nerješena pitanja vezana za učinkovitost i sigurnost primjene cjepiva, a što su često razlozi odustajanja pojedinaca od cijepljenja.
8. Majnarić-Trtica Lj, Šarlija N, Vitale B. Modelling influenza vaccination outcomes. World Journal of Vaccines 2012; 2 (1):12-20. doi:10.4236/wjv.2012.21002
Rad je istraživački i predstavlja daljnju razradu ideje o konstrukciji prediktivnih modela za procjenu ishoda nakon cijepljenja protiv influence. U radu su prikazana i analizirana tri prediktivna modela koja su se razlikovala po definiciji očekivanog ishoda, a promatrano je kako se pri tome ponašaju ulazni parametri, odnosno, jel se čimbenici o kojima ovisi ishod cijepljenja mijenjaju pri promjeni uvjeta pod kojima se odvija modeliranje. Rad je kompletno rezultat ideje kandidatkinje i temelji se naprimjeni njenih vlastitih podataka. Rad je zanačajan jer testira praktičnu primjenjljivost prvobitno dobivenog prediktivnog modela u različtim realnim situacijama.
Cjeloviti kongresni radovi u knjigama indeksiranim u bazi SCI Exp ili Conference Proceedings indeksirani u bazi SCI Exp (3)
1. Hund M, Sturm W, Schreck T, Ullrich T, Keim D, Majnaric Lj, Holzinger A. Analysis of patient groups and immunization results based on subspace clustering. Guo Y, et al. (Eds.): Brain Informatics and Health, BIH 2015, 8th International Conference on Brain Informatics and Health. London (UK), Aug30-Sept2, 2015. Proceedings, Springer Book Series Springer Lecture Notes in Computer Science, LNSC, skupa s LN in Bioinformatics, 9250, pp 358-68, 2015.
Rad je nastao kao rezultat suradnje unutar inicijativne EU skupine za unapređenje koncepta o potrebi suradnje medicinskih stručnjaka i kompjuterskih teoretičara tijekom planiranja i izrade kompjuterskih programa, a gdje je kandidatkinja aktivni član, što više ima i ulogu glavnog znanstvenika suradnika sa strane medicinkih znanosti. Rad je predstavljen na međunarodnom kongresu o informatici mozga i izabran je među 10% radova iz knjige radova da u proširenom izdanju još bude štampan i u specijaliziranom broju on-line Springer-ovog časopisa Brain Informatics.
U radu se opisuje novi pristup u izradi programa za ekstrakciju informacija iz pisanog teksta. Takvi programi pomažu savladavanju velike količine pisanog teksta, literature i dokumentacije, s kojom se medicinski stručnjaci moraju svakodnevno suočavati u svom radu. Za razliku od starijih pristupa gdje je uloga medicinskog stručnjaka bila vrlo intenzivna u manualnom podvlačenju riječi određenog značenja, na ciljnom tekstovnom materijalu, ovdje predloženi novi pristup podrazumijeva aktivno (interaktivno) sudjelovanje medicinskog stručnjaka u izgradnji programa, čime se bitno skraćuje vrijeme potrebno za početno podcrtavanje pojmova (anotacija).
Uloga kandidatkinje je bila u izboru problemskog pitanja, nalaženju tekstova iz literature vezanih za taj problem te je imala ulogu stručnjka koji testira program i direktno doprinosi njegovom razvoju izborom pojmova u svrhu podcrtavanja (anotacije). Rad će imati velike pozitivne posljedice u smislu ubrzanja procesa obrade i ekstrakcije informacija iz ogromnih količina medicinskog stručnog i znanstvenog tekstualnog materijala.
2. Yimam SM, Biemann C, Majnaric Lj, Šabanović Š, Holzinger A. Interactive and iterative annotation for biomedical entity recognition. Guo Y, et al. (Eds.): Brain Informatics and Health, BIH 2015, 8th International Conference on Brain Informatics and Health. London (UK), Aug30-Sept2, 2015. Proceedings, Springer Book Series Springer Lecture Notes in Computer Science, LNSC, skupa s LN in Bioinformatics, 9250, pp 347-57, 2015.
Rad je nastao kao rezulat suradnje unutar inicijativne EU skupine za razvoj aplikacija iz medicinske bioinformatike, čiji je kandidatkinja članica. Rad je predstavljen na međunarodnom kongresu o informatici mozga i izabran je među 10% radova iz knjige radova da u proširenom izdanju još bude štampan i u specijaliziranom broju on-line Springer-ovog časopisa Brain Informatics.
U radu je prikazan princip rada, a i testiran napredni software, za jedan od najnovijih metodoloških pristupa u bioinformatičkoj znanosti, namjenjen obradi baza podataka sastavljenih od kompleksnih medicinskih podataka (kakvi oni najčešće i jesu), kao što je vizualna grafika.
Kompleksni podatci su npr. oni koji opisuju starije osobe s multimorbiditetom, kao što je to u slučaju kandidatkinje baze podataka, prikupljene za potrebu izrade doktorskog rada, a koja je i korištena u ovom radu za testiranje nove kompjuterske metode.
Kandidatkinja je aktivno, u direktnom razgovoru s kompjuterskim stručnjacima, predstavila svoj način razmišljanja prilikom planiranja svojih studija na kompleksnim podatcima te direktno i testirala novi program i dala sugestije za njegova poboljšanja. U samom radu je, za testiranje funkcionalnosti ove nove metode, rabljena kandidatkinjina baza podataka, a ona je sudjelovala i u kritičkoj analizi rezultata te je i napisala jedan dio rasprave rada. Rad ima velik utjecaj na razvoj novih metodologija koje će znatno ubrzati razvoj znanstvenog rada u biomedicini.
3. Ebling Z, Majnarić Lj, Gmajnić R. Towards cancer prevention in Croatia – Program of the city of Osijek League against cancer. UICC World Cancer Congress, Washington, D.C. (USA), July 8-12, 2006. MEDIMOND International Proceedings, pp 179-84.
U kongresnom radu su predstavljene dugogodišnje aktivnosti Lige protiv raka grada Osijeka u planiranju i provođenju preventivnih aktivnosti u borbi protiv malignih bolesti, a te aktivnosti su bile poticaj i prethodile su uvođenju Nacionalnog programa za prevenciju i rano otkrivanje raka. Rad je nastao kao dio Projekta „Model ranog otkrivanja raka integriran u praksu obiteljske medicine“.
Cjeloviti kongresni radovi u knjigama indeksiranim u bazi SCOPUS (5)
1. Babič F, Vadovsky M, Muchova M, Paralič J, Majnarić Lj. Simple understandable analysis of medical data to support the diagnostic process. IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Inteligence and Informatics (SAMI) 2017, Herlany, Slovakia, January 26-28, 2017. IEEE Xplore, Digital Library, pp 153-8. Electronic ISBN: 978-1-5090-5655-2.
Rad je nastao kao suradnja pristupnice sa skupinom informatičara s Tehnološkog fakulteta Košice, Slovačka. Korišten je dio baze podataka pristupnice, s tim da je pristupnica formirala istraživačko pitanje i objasnila medicinske aspekte dobivenih rezultata.
2. Babič F, Majnarić Lj, Lukáčová A, Paralič J, Holzinger A. On Patient’s Characteristics Extraction for Metabolic Syndrome Diagnosis: Predictive modelling based on Machine Learning. Miroslav Bursa Sami Khuri M. Elena Renda (Eds.) InformationTechnology in Bio- and Medical Informatics. 5th International Conference, ITBAM 2014, Munich, Germany, September 2, 2014. Proceedings. Springer Book Series Lecture Notes in Computer Science, LNCS, skupa s LN in Bioinformatics, 8649, pp 118-32, 2014.
Inovativan istraživački rad temeljen na originalnoj ideji kandidatkinje i izrađen na njenoj bazi podataka. Također je kandidatkinja i kritički izanalizirala dobivene rezultate te sudjelovala u pisanju rada. Rad je nastao kao rezultat suradnje unutar EU inicijativne skupine za naprednu obradu biomedicinskih podataka.
Rad je vrlo značajan jer po prvi puta povezuje klasične komponente koje definiraju metabolički sindrom s drugim čimbenicima, većinom predstavljenim jednostavnim zdravstvenim podatcima uzetih iz zdravstvenih zapisa pacijenata, a što u kombinaciji s uporabom novih metoda za obradu podataka omogućuje identifikaciju novih jednostavnih markere i pravila za brzo prepoznavanje takvih pacijenta u PZZ i obiteljskoj medicini. To će znatno olakšati i pojeftiniti dijagnostički proces, jer će se u tu svrhu moći rabiti različiti priručni podatci, ovisno o njihovoj raspoloživosti u datom trenutku i na određenom mjestu skrbi za pacijenta.
3. Yildirim P, Majnarić Lj, Ekmekci OI, Holzinger A. On the prediction of clusters for adverse reactions and allergies on antibiotics for children to improve biomedical decision making. CD-ARES, Proceedings, Springer Book Series Lecture Notes in Computer Science, LNSC, skupa s LN in Bioinformatics, 8127, pp 431-45, 2013.
Rad je izrađen po ideji i na podatcima kandidatkinje i nastao je u okviru suradnje unutar članova inicijativne EU skupine za unapređenje obrade biomedicinskih podataka, čiji je kandidatkinja član. Rad je izabran među 10% radova prikazanih na kongresu za interdisciplinarnu suradnju u bioinformatici, za objavljivanje u proširenom obliku u on-line časopisu BMC Bioinformatics.
4. Trtica-Majnarić Lj, Vcev A. Designing computer-based clinical guidelines decision support by a clinician. South CHI 2013 1st International Conference on Human Factors in Computing˛&Informatics, Proceedings, Springer Book Series Lecture Notes in Computer Science, LNSC, skupa s LN in Bioinformatics,7947, 25-34, 2013.
U radu kandidatkinja prikazuje svoj konstruiran logički dijagram koji može pomoći izradi kompjuterskog programa, a koji bi služio kao podrška obiteljskim doktorima za jednostavnu i rutinsku uporabu bodovnog sustava za procjenu KV rizika u općoj populaciji. Takav program bi znatno poboljšao implementaciju smjernica za prevenciju KV bolesti te rano otkrivanje osoba s povećanim rizikom za razvoj tih bolesti koje su najznačajniji uzrok mortaliteta u općoj populaciji.
5. Trtica-Majnarić Lj. Knowledge discovery and expert knowledge for creating a chart-model of a biological network - introductory to research in chronic diseases and comorbidity. In: Holzinger A. & Simonic K-M, eds., Information quality in e-Health, 7th conference of the working group Human-Computer-Interaction and usability engineering of the Austrian Computer Society, USAB 2011, Graz (Austria), November 2011, Proceedings, Springer Book Series Lecture Notes in Computer Science, LNSC, skupa s LN in Bioinformatics,7058, pp 337-48, 2011.
Rad je nastao u okviru koncepta suradnje medicinskog stručnjaka i stručnjaka iz područja kompjutorske znanosti (Human-Computer Interaction), gdje je kandidatkinja aktivna članica inicijativne EU skupine.
Inovativan analitički rad. Pokazuje korake kognitivnog procesa koje rabi medicinski stručnjak (ekspert) kada izrađuje logički dijagram da bi mogao organizirati veliku bazu sastavljenu od slabo strukturiranih medicinskih podataka. Rad je vrlo značajan jer pokazuje koliko je važna uloga medicinskog stručnjaka u logičkom procesu koji prethodi izradi visokosofisticiranih kompjuterskih programa za obradu kompleksnih medicinskih podataka.
Poglavlje u knjizi indeksiranoj u Book Citation Index in the Web of Science Core Collection (BKCI) (1)
1. Majnaric Lj, Vcev A. Prevention and early detection of cancer - a public health view. In: Hashad D, ed. Cancer Management. Rijeka: InTech; 2012. p 13-45.
Poglavlje u knjizi je nastalo po pozivu inozemnog urednika knjige koja s različitih strana prikazuje trenutno svjetsko znanje vezano uz maligne bolesti. Kandidatkinja je u poglavlju prikazala „state-of-the-art“ znanja o rizičnim čimbenicima za rak te o principima primarne prevencije, kao i postojeće modele skrininga te dala kratak prikaz stanja razvijenost javno-zdravstvenih mjera i način pristupanja tome problemu u pojedinim EU zemljama. Također je prikazala i stanje u RH vezano za uvođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka te opisala prijedlog lokalnog programa iz projekta “Model ranog otkrivanja raka integriran u praksu obiteljskog liječnika“ čiji je kandidatkinja bila aktivni sudionik.
POGLAVLJA U KNJIGAMA I UDŽBENICIMA
1. Kravos A, Majnarić Trtica Lj. Zbrinjavanje u kući bolesnika. U: Katić M, Švab I i sur. Udžbenik Obiteljska medicina. ISBN: 978-953-297-486-7. Zagreb: Alfa d.d; 2013.
2. Majnarić Lj, Martinis M, Vitale B. Chronic lymphocytic leukemia: a syndrome of disrupted homeostasis of the immune system. U: Kniewald Z, ur. Immuno-modulatory drugs. Zagreb: Croatian Society of Biotechnology&Medicinska Naklada; 2005. str. 83-95.
3. Vitale B, Trtica-Majnarić Lj. Imunosni aspekti upale. U: Hančević J, Antoljak T, ur. Rana. Zagreb: Naklada Slap; 2000. str. 33-82.
4. Imunosni aspekti bolesti crijeva, knjiga, ur. Majnarić Trtica Lj, Včev A., u pripremi za tisak, 2017.
5. Vještine u općoj/obiteljskoj medicini, priručnika za dodiplomsku nastavu, ur. Majnarić Trtica Lj, Včev A., u pripremi za tisak, 2017.
POZVANA PREDAVANJA NA MEĐUNARODNIM SKUPOVIMA (6)
1. Majnaric-Trtica Lj. Electronic health records and the doctor-in-the-loop. Workshop Machine Learning for Biomedicine. Tehnološki Univerzitet, Graz, Austria, siječanj 26, 2016.
2. Majnarić Trtica Lj. The common computer-based influenza vaccination/epidemics surrveilance system - challenges and opportunities for primary health care in EU countries. OMICS Group Conferences. 4th International Conference on Vaccines & Vaccination. Valencia, Spain, rujan, 24-26, 2014.
3. Kao član Management Core (MC), javna prezentacija EU Projekta ENiKNO iz COST paketa, IT znanost, voditelja A. Holzinger-a (University Graz), Larnaca, Cipar, rujan 2014.
4. Trtica-Majnarić Lj, Vcev A. Designing computer-based clinical guidelines decision support by a clinician. South CHI 2013 1st International Conference on Human Factors in Computing&Informatics, Maribor, Slovenia, 01-03 July, 2013.
5. Trtica-Majnarić Lj. Knowledge discovery and expert knowledge for creating a chart-model of a biological network - introductory to research in chronic diseases and comorbidity. 7th conference of the working group Human-Computer-Interaction and usability engineering of the Austrian Computer Society, USAB 2011, Graz, Austria, studeni, 24-26, 2011.
6. Majnarić Lj. Possibilities of a systems biology approach in managing simple, clinical parameters. Workshop in Integrative systems biology, Linkoping University, Sweden, prosinac, 5-7, 2011.
OSTALA PREDAVANJA NA MEĐUNARODNIM SKUPOVIMA (10)
1. Majnarić Lj. A research method to use data from electronic health records not specifically prepared for research. European General Practice Research Network (EGPRN), Riga, Latvia, svibanj, 11-14, 2017.
2. Bekić S, Kokić I, Šestak A-M, Majnarić Trtica Lj. Sleep disorders in older women with multimorbidity. 5-min oralna prezentacija, workshop. 22nd WONCA Europe Conference, Prague, Czech Republic, lipanj 28 – srpanj 01, 2017.
3. Majnaric Lj, Sabanovic S, Bekic S, Stolnik D, Solocki T, Zelic T. Metabolic syndrome burden in hypertensive patients registered through the panel support tools for chronic disease surveillance in eHRs. 5-min oralna prezentacija, workshop. 21th WONCA Europe Conference, Copenhagen, Danska, lipanj, 15-18, 2016.
4. Majnaric Lj, Bardak I, Sabanovic S, Bekic S, Stolnik D. Use of Helicobacter pylori antigen stool test in PHC and family medicine setting, eastern Croatia. 5-min oralna prezentacija, workshop. 21th WONCA Europe Conference, Copenhagen, Danska, lipanj, 15-18, 2016.
5. Majnaric Lj, Herceg M, Bekic S, Kordic I, Kokic I, Grdic I. Periodic general health checks for employees as a source of information on CV risk factors. 5-min oralna prezentacija, workshop. 21th WONCA Europe Conference, Copenhagen, Danska, lipanj, 15-18, 2016.
6. Yimam SM, Majnaric Lj. Interactive and iterative annotation for biomedical entity recognition. Brain informatics and health. 8th International Conference, London, UK, kolovoz 30-rujan 2, 2015.
7. Majnarić Lj. Routinelly collected data and Knowledge Discovery/Data mining - an opportunity for research in PHC. European General Practice Research Network (EGPRN), Heraklion, Creta, Grčka, listopad, 23-26, 2014.
8. Majnarić-Trtica Lj. What does family practice quality improvement have with information quality in e-Health? European General Practice Research Network (EGPRN), Ljubljana, Slovenija, svibanj, 10-13, 2012.
9. Trtica-Majnarić Lj, Vitale B, Martinis M. A systems biology approach as a new research agenda in a problem-solving oriented family medicine. 16th WONCA Europe Conference, Malaga, Spain, listopad 6-9, 2010.
10. Majnarić Lj, Vitale B, Martinis M, Sonicki Z. Systems biology approach in research of multimorbidity. European General Practice Research Network (EGPRN), Dubrovnik, listopad 15-18, 2009.
PREDAVANJA NA HRVATSKIM ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA I SKUPOVIMA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM (KONGRESIMA I SIMPOZIJIMA) (13)
1. Trtica-Majnarić Lj. Obiteljska hiperkolesterolemija – prenošenje znanja iz znanosti u OM. 8. Kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM), Zagreb, ožujak 09-12, 2017.
2. Trtica Majnarić Lj. Application of Biomedical Informatics - some personal examples. I. Symposium of Biomedical Informatics with International Participation. JJ Strossmajer University, Faculty of Medicine, Faculty of Economics, Faculty of Mathematics, Osijek, veljača 21, 2014.
3. Trtica-Majnarić Lj. Upalni medijatori i protuupalni lijekovi u reumatološkim bolestima.5. Kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM), Zagreb, ožujak 14-16, 2014.
4. Majnarić Trtica Lj. Primjeri najboljih praksa za unapređenje sigurnosti u obiteljskoj medicini. Simpozij Sigurnost pacijenata u zdravstvenim ustanovama Hrvatskog društva za sigurnost pacijenata, Zagreb, studeni 29-30, 2013.
5. Trtica-Majnarić Lj. Utvrđivanje čimbenika slabijeg serološkog odgovora na cijepljenje protiv influence sistemsko biološkim pristupom. Simpozij Imunološki mehanizmi vakcinacije i sigurnost bolesnika Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju, Zagreb, srpanj 5, 2013.
6. Trtica-Majnarić Lj. Procjena rizika pomoću drugih biomarkera te upotreba slikovnih dijagnostičkih metoda u prevenciji bolesti srca i krvnih žila. 4. Kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM), Zagreb, ožujak 15-17, 2013.
7. Majnarić-Trtica Lj. Dijagnostički testovi plućne funkcije i ostale dijagnostičke mogućnosti za astmu i KOPB. 3. Kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM), Zagreb, ožujak 10-12. 2012.
8. Majnarić-Trtica Lj. Dijabetes tipa 2. Dijagnostički kriteriji (predijabetes) - algoritam, minimum obrade. 2. Kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM), Zagreb, ožujak 10-12, 2011.
9. Majnarić-Trtica Lj, Vitale B. Gripa i onkološki bolesnik - Kako postupiti? Potporno liječenje onkoloških bolesnika. 3. hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Brijuni, 2010 rujan 30.- listopad 3. Hrvatsko onkološko društvo HLZ, 2010. 10.
10. Majnarić-Trtica Lj. Demencije i kognitivni poremećaji. 1. Kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM), Zagreb, ožujak 18-20, 2010.
11. Majnarić Lj, Ebling Z, Gmajnić R, Pribić S, Ebling B, Rašić A. Kratka zdravstveno-odgojna intervencija - mjera za smanjenje činitelja rizika za dijabetes i kardiovaskularne bolesti u visokorizičnoj populaciji. XIV Kongres obiteljske medicine, Dubrovnik, svibanj 3-5, 2007.
12. Majnarić-Trtica Lj, Ebling B, Gmajnić R, Ebling Z. Znanja o karcinogenima okoliša - neophodan preduvjet za provođenje programa primarne prevencije raka. Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite, Labin, travanj, 2007.
13. Majnarić-Trtica Lj. Čimbenici kardiovaskularnog rizika i bubreg. Je li je liječniku opće medicine potrebno znanje iz biomedicine? XIII Kongres obiteljske medicine, Osijek, lipanj 1-3, 2006.
CJELOVITI KONGRESNI RADOVI (6)
1. Trtica-Majnarić Lj. Upalni medijatori i protuupalni lijekovi u reumatološkim bolestima. 5. Kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM), Zagreb, ožujak 14-16, 2014.
2. Trtica-Majnarić Lj. Procjena rizika pomoću drugih biomarkera te upotreba slikovnih dijagnostičkih metoda u prevenciji bolesti srca i krvnih žila. 4. Kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM), Zagreb, ožujak 15-17, 2013.
3. Majnarić-Trtica Lj. Dijagnostički testovi plućne funkcije i ostale dijagnostičke mogućnosti za astmu i KOPB. 3. Kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM), Zagreb, ožujak 10-12. 2012.
4. Majnarić-Trtica Lj. Dijabetes tipa 2. Dijagnostički kriteriji (predijabetes) - algoritam, minimum obrade. 2. Kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM), Zagreb, ožujak 10-12, 2011.
5. Majnarić-Trtica Lj, Ebling B, Gmajnić R, Ebling Z. Znanja o karcinogenima okoliša - neophodan preduvjet za provođenje programa primarne prevencije raka. Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite, Labin, travanj, 2007.
6. Majnarić-Trtica Lj. Čimbenici kardiovaskularnog rizika i bubreg. Je li je liječniku opće medicine potrebno znanje iz biomedicine? XIII Kongres obiteljske medicine, Osijek, lipanj 1-3, 2006.

VODITELJICA ZNANSTVENIH SKUPOVA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM (1)
1. Trtica Majnarić Lj., Ilakovac V. I. International Symposium of Biomedical Informatics, organizatori: Univerzitet JJStrossmayer, Medicinski fakultet, Ekonomski fakultet, Odjel za matematiku, Osijek, veljača 21, 2014.
VODITELJICA TEČAJA TRAJNOG USAVRŠAVANJA I. KATEGORIJE (1)
1. Trtica Majnarić Lj., Degmečić D. Prepoznavanje i nefarmakološko liječenje mentalnih poremećaja u općoj/obiteljskoj medicini, MF Osijek, rujan 15-16, 2017.

PREDAVAČICA NA TEČAJEVIMA TRAJNE IZOBRAZBE (4)

1. Trtica Majnarić Lj. Mogućnosti liječenja astme u PZZ. Tečaj: Partnerstvo Ljekarnika i liječnika PZZ u zbrinjavanju bolesnika s astmom. Kampanja svjesnosti o alergijama Europske Akademije za alergologiju i kliničku imunologiju. Organizatori: Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju, HLZ, Hrvatska ljekarnička komora, Zagreb, veljača 20, 2015. HLZ, HDAKI: ISBN 978-953-7959-31-9
2. Trtica Majnarić Lj. Prediktivne vrijednosti parametara plućne funkcije i priprema za mjerenje. Godišnji sastanak alergologa i kliničkih imunologa Hrvatske s tečajevima kožnog testiranja i plućne funkcije, Zagreb, studeni 28-29, 2014. HLZ, HDAKI: ISBN 978-953-7959-23-4
3. Trtica Majnarić Lj. Je li teško boriti se protiv pretilosti - uloga doktora opće medicine. Terapijski pristup pretilosti. Tečaj trajne izobrazbe liječnika I. kategorije. Organizatori: Sveučilište JJ Strossmayer, Medicinski fakultet Osijek, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, Orahovica, siječanj, 19-20, 2013.
4. Trtica-Majnarić Ljiljana. Kompleksne kronične bolesti - imunoregulacija i citokinsko usmjeravanje. 6. Skup hrvatskih specijalizanata i mladih liječnika. Biograd n/m, lipanj 1-2, 2012. Organizator: Udruga Mediteraneo, HLK, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd n/m.

ČLANICA MEĐUNARODNIH ZNANSTVENIH ODBORA (2)
1. South CHI 2013 1st International Conference on Human Factors in Computing˛&Informatics, Maribor, Slovenia, srpanj 1-3, 2013.
2. Workshop Human-Computer-Interaction, 7th conference of the working group Human-Computer-Interaction and usability engineering of the Austrian Computer Society, USAB 2011, Graz, Austria, studeni, 24-26, 2011.

ČLANICA DOMAĆIH ZNANSTVENIH I ORGANIZACIJSKIH ODBORA (3)
1. Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenata i Hrvatska udruga koncesionara PZZ. Simpozij Sigurno upravljanje lijekovima u PZZ, svibanj 25, Zagreb, 2014, član radnog predsjedništva.
2. Kongres Hrvatskog društva za sigurnost pacijenata s međunarodnim sudjelovanjem, studeni 14-15, Zagreb, 2014, voditelj bloka Sigurnost pacijenata u PZZ i član znanstvenog odbora.
3. Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenata. Simpozij Sigurnost pacijenata u zdravstvenim ustanovama, Zagreb, studeni 29-30, 2013, član znanstvenog odbora.

SAŽETCI S MEĐUNARODNIH KONGRESA OBJAVLJENI U ČASOPISIMA KOJI SE INDEKSIRAJU U BAZAMA CURRENT CONTENTSU I SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED (12)

1. Majnaric Lj, Mikic M, Bekic S, Guljas S. The number of requests for high sensitive troponin I. measurement and the number of patients diagnosed with acute myocardial infarction. 84th Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS): May 29 - June 1, 2016; Innsbruck, Austria. ATHEROSCLEROSIS Meeting Abstract: EAS-0145 Vol 252 pp E71-E71
2. Majnaric Lj, Sabanovic S. Cardiovascular disease research by using data from electronic health records. 84th Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS): May 29 - June 1, 2016; Innsbruck, Austria. ATHEROSCLEROSIS Meeting Abstract: EAS-0146 Vol 252 pp E41-E41
3. Majnaric Lj, Babic F, Lukacova A, Holzinger A. The metabolic syndrome characteristics extended using a Machine Learning approach. 83rd Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS): March 22-25, 2015; Glasgow, Scotland. ATHEROSCLEROSIS Meeting Abstract: EAS-0068 Vol 241 (1) pp E171-E171
4. Majnaric Lj, Vcev A, Balen S. Serum prolactin concentrations and cardiovascular risk factors. 82nd Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS): May 31st - June 3rd, 2014; Madrid, Spain. ATHEROSCLEROSIS Meeting Abstract: EAS-0088 Vol 235 (2) pp E155-E155
5. Majnaric Lj, Vcev A, Balen S. Modeling serum prolactin concentratios in older subjects with multiple CV risk factors. 82nd European Atherosclerosis Society Congress (EAS): May 31st-June 3rd, 2014; Madrid, Spain. ATHEROSCLEROSIS Meeting Abstract: EAS-0089 Vol 235 (2) pp E155-E155
6. Majnarić Lj, Vitale B. Impaired glucose tolerance, inflammation and malnutrition syndrome in older patients with a subclinical form of primary hypothyreoidism. 78th Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS); June 20-23, 2010; Hamburg, Germany. ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS Meeting Abstract: MS206 Vol 11 (2) pp 151-151
7. Krizmanić V, Majnarić Lj. Adverse reactions and allergy on antibiotics in children. European General Practice Research Network (EGPRN); May 6-9, 2010; Plovdiv, Bulgaria. EUROP J GEN PRACTICE 2010; 16: 154-73.
8. Majnarić Lj, Vitale B, Martinis M, Sonicki Z. Systems biology approach in research of multimorbidity. European General Practice Research Network (EGPRN); October 15-18, 2009; Dubrovnik, Croatia. EUROP J GEN PRACTICE 2010; 16: 21.
9. Trtica-Majnarić Lj, Vitale B, Martinis M, Gamberger D. Predicting cognitive impairments based on clinical data. International Congress on Alzheimer`s Disease and Dementia (ICAD); 2009 July 11-16; Vienna, Austria. ALZHEIMER`S & DEMENTIA 2009; 5 (4) (S-1): 394.
10. Strnad M, Ebling Z, Šamija M, Majnarić Lj, Gmajnić R, Ebling B, Pribić S. Launching of the National program of the prevention and early detection of colorectal cancer in Croatia and the Osijek-Baranya County. ESMO International Symposium: 10th World Congress on Gastrointestinal Cancer; June 25-28, 2008; Barcelona, Spain. ANN ONCOL 2008; 19 (S-6): pvi 83-84.
11. Majnarić Lj, Vitale B, Martinis M, Ebling Z. A new avenue for assessing cardiovascular risk - homocysteine as a risk factor. 77th Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS); April 26-29,2008; Istanbul, Turkey. ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS 2008; 9 (1): 174.
12. Trtica-Majnarić Lj, Ebling Z, Martinis M, Vitale B. Soluble adhesion molecules in hypertension are reflective of profound pathogenesis disturbances. 76th Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS); June 10-13, 2007; Helsinki, Finland. ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS 2007; 8 (1): 118.

SAŽETCI S MEĐUNARODNIH KONGRESA ŠTAMPANI U KNJIZI SAŽETAKA ILI KAO MEMORY STICK (19)
1. Majnaric Lj, Sabanovic S, Bekic S, Stolnik D, Sestak A. CV risk self-assessment for perimenopausal women. 21th WONCA Europe Conference, June 15-18, 2016; Copenhagen, Denmark. On-line Book of Abstracts
2. Majnaric Lj. Variations in serum prolactin concentrations as a cardiovascular risk factor. The 5th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy); November 5-7, 2015; Istanbul, Turkey. Abstract No. 435.

3. Majnaric Lj. The metabolic syndrome characteristics extended by using a Machine Learning approach. The 5th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy); November 5-7, 2015; Istanbul, Turkey. Abstract No. 436.
4. Majnaric Lj. The metabolic syndrome characteristics extended by using a Machine Learning approach. 23rd Annual Meeting of the Alpe Adria Association of Cardiology; June 3-6, 2015; Bled, Slovenia. Slovene Cardiology, Scientific Medical J for Cardiovascular medicine 2015, Volume XII, Suppl 1., p. 46. ISSN 1581-8543
5. Popić B, Đanić D, Majnarić Lj, Žulj M, Balen S, Včev A. Mandibular radiomorphometric indices as indicators of osteoporosis in postmenopausal women. 18th Congress of the Balkan Stomatological Society, 25-28 April 2013; Skopje, Macedonia. Book of Abstracts
6. Trtica Majnaric Lj, Vcev A, Zulj M. CV risk self-assessment for perimenopausal women. 81st Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS): June, 2-5, 2013; Lyon, France. Atherosclerosis Online http://www.kenes.com/eas
7. Majnaric Lj, Vcev A. Biochemical disorders in mild chronic impairment - a model building approach. 81st Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS): June, 2-5, 2013; Lyon, France. Atherosclerosis Online http://www.kenes.com/eas. Abstract No. 624
8. Majnaric Lj, Zulj M, Balen S, Vcev A. Biochemical markers of systemic Helicobacter Pylori infection. 10th International Gastric Cancer Congress, June 19-22, 2013; Verona, Italy. Book of Abstracts.
9. Vcev A, Majnaric-Trtica L, Balen S. Basal plasma gastrin levels and gastric tumours - report from the era before the Helicobacter pylori infection eradication therapy. OESO 12th World conference on the cancers of the esophagus, August 27-30, 2013; Paris, France.Abs. p. 5.
10. Majnaric Lj. A local mucose immune reaction caused by Helicobacter Pylori infection can underlie common lipid disorders. 80th Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS): May, 25-28, 2012; Milan, Italy. Book of Abstracts, pp 122.
11. Kramar L, Vojnovic P, Marincic M, Majnaric T Lj. Knowledge and attitudes of family physicians about influenza. 18th WONCA Europe Conference, July 4-7, 2012; Vienna, Austria. Abstract ID P09.04.
12. Bulat B, Majnarić-Trtica Lj. Learning more about older patients vaccinated against influenza can direct future planning of vaccination strategy. 17th WONCA Europe Conference, September 08-11, 2011. CD-Book of Abstracts, WONCA (World Organization of Family Doctors), Warsaw, Poland. Abstract No. 191.
13. Majnarić Lj, Vitale B. Soluble E-selectin and 24h urine albumin, endothelial cells dysfunction biomarkers, may discriminate against different levels of cardiovascular risk in persons with the metabolic syndrome. U: The Academy for Clinical Debates and Controversis in Medicine, The 3rd World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy); May 13-16, 2010; Prag, Czech Republic. p 44A-45A.
14. Majnarić Lj, Gmajnić R, Ebling Z, Pribić S, Ebling B. Building early cancer detection program inside family medicine by a support of the informational networked system. 16th WONCA Europe Conference, Malaga, Spain, October 6-9, 2010. Abstracts ID 511, p 236.
15. Strnad M, Ebling Z, Samija M, Majnaric Lj, Gmajnic R, Ebling B. Early results on implementation of the National Program for screening of breast and colorectal cancer in Croatia. International Union Against Cancer (IUCC) World Cancer Congress, August 27-31, 2008. Book of Abstracts, IUCC, Geneva, S; 2008. p70.
16. Samardzic S, Majnaric Lj, Santo T, Kraljik N, Gmajnic R, Pribic S, Ebling B, Ebling Z. A preliminary report of the Osijek-Baranja County, Croatia, on implementation of the national program for screening on breast cancer. International Union Against Cancer (IUCC) World Cancer Congress, Geneva, August 27-31, 2008. Book of Abstracts. IUCC, Geneva, Switzerland; 2008. p70.
17. Majnarić Lj, Gmajnić R, Ebling B, Pribić S. A short counseling - an intervention method in a highly risk population for diabetes and cardiovascular diseases. 13th WONCA Europe Conference, October 17-20, 2007. CD-Book of Abstracts, WONCA (World Organization of Family Doctors), Paris, France; 2007. Abstract Number 851.
18. Trtica Lj. What is Homocysteine? 12th Regional Conference of WONCA Europe, August 27-30, 2006. Book of Abstracts, WONCA Europe, Florence, Italy; 2006. p109.
19. Trtica-Majnarić Lj, Gamberger D, Kern J, Martinis M, Vitale B, Ebling Z. Influenza vaccination in elderly. 16th European Congress of Immunology and 1st Joint Meeting of European National Societies of Immunology, September 06-09, 2006. Book of Abstracts, European Federation of Immunological Societies (EFIS), Paris, France; 2006. p186.
SAŽETCI S HRVATSKIH KONGRESA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM STAMPANI U ČASOPISIMA KOJI SE INDEXIRAJU U INDEX MEDICUS (5)
1. Majnarić-Trtica Lj. Blago smanjena bubrežna funkcija - kompleksni KV čimbenik rizika; Osmi hrvatski kongres o aterosklerozi s međunarodnim sudjelovanjem lipanj 08-11, 2011; Dubrovnik, Hrvatska. Liječnički vjesnik 2011; 133 (S-2): 92.
2. Majnarić-Trtica Lj. Vitale B. Latentna hipotireoza u starijoj dobi - bolest, ili zaštitni mehanizam?; Osmi hrvatski kongres o aterosklerozi s međunarodnim sudjelovanjem lipanj 08-11, 2011; Dubrovnik, Hrvatska. Liječnički vjesnik 2011; 133 (S-2): 94.
3. Majnarić Lj. Korištenje obiteljske anamneze u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Sedmi hrvatski kongres o aterosklerozi s međunarodnim sudjelovanjem; svibanj 13-16, 2009; Mali Lošinj, Hrvatska. Liječnički vjesnik 2009; 131 (S-2): 99.
4. Majnarić Lj. Soluble P-selectin in hypertensive patients might be a marker of disturbed hemorheology. 5th Croatian Congress of Pharmacology and 2nd Congress of Croatian Physiological Society with international participation; September 19-22, 2007; Osijek, Croatia. Periodicum Biologorum 2007; 109 (S-2): 102.
5. Majnarić Lj. Metabolički sindrom - patogenetski mehanizmi. Drugi hrvatski internistički kongres s međunarodnim sudjelovanjem; listopad 4-8, 2002; Opatija, Hrvatska. Liječnički Vjesnik 2002; 124 (S-3): 65.
SAŽETCI S HRVATSKIH KONGRESA ILI KONGRESA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM ŠTAMPANI U KNJIZI SAŽETAKA (6)
1. Trtica Majnarić Lj. Mogućnosti liječenja astme u PZZ. Tečaj: Partnerstvo ljekarnika i liječnika PZZ u zbrinjavanju bolesnika s astmom. Kampanja svjesnosti o alergijama Europske Akademije za alergologiju i kliničku imunologiju. Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju HLZ, Hrvatska ljekarnička komora, Zagreb, veljača 20, 2015. Knjiga sažetaka ISBN 978-953-7959-31-9
2. Trtica Majnarić Lj. Prediktivne vrijednosti parametara plućne funkcije i priprema za mjerenje. Godišnji sastanak alergologa i kliničkih imunologa Hrvatske s tečajevima kožnog testiranja i plućne funkcije, Zagreb, studeni 28-29, 2014. Knjiga sažetaka ISBN 978-953-7959-23-4
3. Trtica Majnarić Lj. Application of Biomedical Informatics. Some personal examples. I. Symposium of Biomedical Informatics with international participation. JJ Strossmayer University, Faculty of Medicine, Faculty of Economics, Department of Mathematics, Osijek, veljača 21, 2014. Knjiga sažetaka ISBN: 978-953-7736-14-9
4. Čupić N, Majnarić-Trtica Lj, Marković I, Rašić A, Ebling B, Ebling Z, Gmajnić R, Pribić S, Jelica S. Iskustvo liječenja boli i drugih simptoma oboljelih od raka u obiteljskoj medicini na području osječke regije. 4. Hrvatski onkološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 15.simpozij onkološko-hematološke sekcije, 3. onkološki simpozij inžinjera medicinske radiologije, Zagreb, travanj 23-26, 2008. Zbornik. Urednici: Šamija M, Juretić A, Solarić M. Hrvatsko onkološko društvo HLZ-a, Zagreb; 2008. Sažetak br. 30.
5. Samardžić S, Majnarić Lj, Santo T, Kraljik N, Gmajnić R, Ebling Z, Ebling B. Prvi rezultati Nacionalnog Programa skrininga raka dojke u Osječko-Baranjskoj županiji. 4.Hrvatski onkološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 15.simpozij onkološko-hematološke sekcije, 3. onkološki simpozij inžinjera medicinske radiologije, Zagreb, 2008 travanj 23-26. Zbornik. Urednici: Šamija M, Juretić A, Solarić M. Hrvatsko onkološko društvo HLZ-a, Zagreb; 2008. Sažetak br. 4.
6. Trtica-Majnarić Lj. The immunology of SIRS/sepsis. 3rd Croatian Congress on Infectious Diseases with international participation, October 12-15. Croatian Medical Association, Croatian Society of Infectious Diseases, Croatian Society of Chemotherapy, Academy of Medical Sciences of Croatia, Dubrovnik; 2002. Book of Abstracts, p38.

SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA
1. Međugranični projekt (Mađarska, Hrvatska), INTERREG za unapređenje modela sveučilišne nastave, voditeljica prof. dr. sc. Drenjančević I., 2017., suradnica na projektu
2. Interactive Machine Learning and Doc-in-the-Loop, voditelj: Odjel za Statistiku i Informatiku Medicinskog Univerziteta u Gracu, Austrija (financiran of Austrijskog Ministarstva znanosti), 2014-do danas
3. Ocjena zdravstvene snage i mogućnosti adaptacije prognanika, znanstveno istraživački projekt Ministarstva znanosti RH (br. Projekta 0219301), voditelj prof. dr. sc. Ebling Z, 2002.-2005., suradnica na projektu.
4. Nelinearno modeliranje CLL-a, znanstveno istraživački projekt Ministarstva znanosti RH, voditelj prof. dr. sc. Vitale B., 2003.-2006., suradnica na projektu
5. Model ranog otkrivanja raka integriran u praksu obiteljske medicine, znanstveno istraživački projekt Ministarstva znanosti RH (br. Projekta 219-1081871-2087), voditelj projekta prof. dr. sc. Ebling Z., od 2007. 2010. god. - glavna istraživačica na projektu.
6. Suradnica na suradničkom projektu EU, APRES, o primjerenosti propisivanja antibiotika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Europi s obzirom na rezistenciju na antibiotike, voditeljica prof. dr. sc. Katić M., 2010. god.
VOĐENJE PROJEKATA ILI ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM KONZORCIJIMA
1. Partnerica u EU projektu za Podunavske zemlje (Njemačka, Austrija, Hrvatska i Bugarska), Network of Excellence on Biomedical Information Management in the Danube Region, započeo jesen 2017.
2. Voditeljica projekta za docente UNIOS Sveučilišta JJ Strossmayer, 2013-2014: Bioinformatika u kliničkoj medicini
3. Voditeljica istraživačkog projekta Sveučilišta JJ Strossmayer, 2015-2016: Zdravstveni učinci multimorbiditeta (VIF2105-MEFOS-13)
4. Voditeljica istraživačkog projekta Sveučilišta JJ Strossmayer, 2016-2017: Varijabilnost pojedinačnih mjerenja glukoze u krvi u bolesnika s dijabetesom tipa 2 i čimbenici s tim povezani (VIF2016-MEFOS-31)
5. Ponovljena prijava EU Projecta, ENiKNO, COST paket, IT znanost, 2016 - ušao u 2. krug evaluacijskog procesa - nije odobren
6. Članica Management Core-a (MC) prijavljenog EU Projecta, ENiKNO, COST paket, IT znanost, 2014; voditelj prof. dr. sc. A. Holzinger, Univerzitet Graz, Austrija, rangiran na 4. mjesto; sudjelovala na javnoj prezentaciji projekta, Larnaca, Cyprus, rujan, 2014. - nije odobren
7. Članica Management Core-a (MC) prijavljenog EU Projecta HORIZON 2020, DOCinLOOP, IT znanost, 2014; voditelj prof. dr. sc. A. Holzinger, Univerzitet Graz - nije odobren
8. Članica međunarodnog konzorcija u prijavljenim EU projektima HORIZON 2020, PREMIOU i PROMICY (o prevenciji mentalnog zdravlja u mladih osoba), Research and Innovation action, rujan 2016. - nije odobren
NAGRADE I PRIZNANJA; SPONZORIRANI MEĐUNARODNI TEČAJEVI
1. Nagrada Rektorskog zbora Sveučilišta u Osijeku, za prosjek ocjena 5,0, tijekom 2. god. Medicinskog fakulteta, 1981. god.
2. Grant Europskog društva za aterosklerozu za pohađanje naprednog EU tečaja iz područja ateroskleroze i KV bolesti, u trajanju od 3 dana: Metabolomics for Clinical Research, rujan 21-23, 2011, VTT (Technical Research Centre of Finland), Espoo (Helsinki), Finska
3. Grant Europskog društva za aterosklerozu za pohađanje naprednog EU tečaja iz područja ateroskleroze i KV bolesti, u trajanju od 2 dana: Clinical Excellence in Cardiovascular Prevention and Lipidology, veljača 9-10, 2012, ICAN-Hopital Pitie Salpetriere, Pariz, Francuska
OSTALI MEĐUNARODNI POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJEVI I STUDIJSKA PUTOVANJA
1. Tipping the balance towards primary care (TTB), europski projekt za jačanje javno-zdravtvene službe u lokalnim zajednicama, School of Public Health „Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska, 2008 (3 dana)
2. Tipping the balance towards primary care (TTB), europski projekt za jačanje javno-zdravtvene službe u lokalnim zajednicama School of Public Health „Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska, 2007 (5 dana)
3. Training of teachers in general/family practice, IUC Dubrovnik, Hrvatska, 2005 (6 dana)
4. Training of teachers in general/family practice, IUC Dubrovnik, Hrvatska, 2004, (6 dana)
5. Palliative care, the Northen Centre for Health Care Research, MF Groningen, Nizozemska, 2000 (6 dana) - studijsko putovanje
RECENZENTSKA AKTIVNOST
Recenzent za izdavačke kuće „Elsevier“ (c/c), Springer (LNCS), Dovepress, OMICS (17)
- 5 recenzija za časopis Journal of Biomedical Informatics (Elsevier), 2014, 2016.
- 3 recenzije za časopis Chemistry Journals (OMICS), 2014.
- 3 recenzije za Dovepress, 2011, 2012.
- 3 recenzije za Book Series LNSC (Springer), 2011, 2013, 2015.
- 1 recenzija za časopis Wiener Klinische Wochenschrift (Springer), 2015.
- 1 recenzija za časopis African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2014.
- 1 recenzija za časopis J of Public Health (Springer), 2016.
Nominirani recenzent za projekte pri Europskoj Komisiji, od 2015.
- Sudjelovala u recenziji projektnog paketa Information and Communication Technology, lipanj 2015
- Sudjelovala u recenziji projektnog paketa Lifescience, studeni, 2015.
- Sudjelovala u recenziji projektnog paketa Lifescience, listopad, 2016.
- Sudjelovala u recenziji projektnog paketa Lifescience, veljača-ožujak, 2017.
- Sudjelovala u recenziji prvog evaluacijskog perioda H2020 projekta My-AHA, 2017.
Recenzent nominiran od organizacijskog odbora Europskog kongresa za obiteljsku medicinu WONCA, 2016.

ČLANSTVO I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA
Hrvatskim
- HLZ (Hrvatski liječnički zbor), čaln od 1996.
- HUOM (Hrvatska udruga obiteljske medicine), član od 2006.
- Hrvatsko onkološko društvo, član od 2007.
- Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenata, HDSP, član od 2013.
- Hrvatsko društvo alergologa i kliničkih imunologa,član od 2013.
- Društvo nastavnika obiteljske medicine, DNOOM,član od 2015.
Međunarodnim
- Europska mreža za razvoj obiteljske medicine TTB - županijska predstavnica, 2007-2010.
- EAS (Europsko društvo za aterosklerozu), od 2007. neprekidno, članica
- ESMO (Europsko društvo kliničkih onkologa), od 2008-2012., članica
- ICAD (Međunarodna udruga za istraživanje Alzheimerove bolesti i demencija), od 2009-2013., članica
- EGPRN (Europska mreža za istraživanje u obiteljskoj medicini, od 2009. neprekidno, članica
- WONCA (Svjetska udruga obiteljskih doktora), od 2010. neprekidno, članica
- Od 2011. je članica međunarodne inicijativne skupine za razvoj novog znanstvenog područja „Uloga medicinskog stručnjaka u kompjuterskoj znanosti i razvoju naprednih metoda za obradu velikih baza biomedicinskih podataka“, za Jugoistočnu Europu, pod nazivom Network of excellence (Workgroup: Human-Computer Interaction), sjedište je Odjel za statistiku i informatiku, Medicinski Univerzitet, Graz, Austria.

VOĐENJE DOKTORSKIH, DIPLOMSKIH I ZAVRŠNIH RADOVA (21)
1. Doktorski rad. Medicinski fakultet. Šabanović Š. Metabolički sindrom u žena hipertoničara u ranoj menopauzi analiziran pomoću podataka iz elektroničkih zdravstvenih zapisa (EZZ) dopunjenih intervjuom s pacijentima, završen, 2017.
2. Mentorstvo studenata doktorskog studija: dr Bekić S., dr Volarić N.
3. Diplomski rad. Medicinski fakultet. Guljaš S. Dugotrajna terapija oralnim antikoagulantnim lijekovima u ambulantnim uvjetima - analiza prakse, 2013.
4. Diplomski rad. Medicinski fakultet. Božinović R. Sindrom izgaranja kod liječnika opće/obiteljske medicine, 2017.
5. Diplomski rad. Medicinski fakultet. Lozić A. Osobitosti spolnog života i metode kontracepcije studenata Sveučilišta u Osijeku, 2017.
6. Diplomski rad. Medicinski fakultet. Kokić I. Poremećaji spavanja kod žena starije dobi, 2016.
7. Diplomski rad. Medicinski fakultet. Kordić I. Značajke starijih žena sklonih padovima, 2016.
8. Diplomski rad. Medicinski fakultet. Grdić I. (Loše) navike studenata medicine - utjecaj na zdravlje, 2016.
9. Diplomski rad. Studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Mikić M. Prva upućivanja za izradu hormona štitnjače i analiza pozitivnih nalaza s obzirom na dob i spol upućenih pacijenata, 2017.
10. Završni rad. Studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Mikić M. Primjerenost zahtjeva za određivanjem visoko osjetljivih troponina u jedinici objedinjenog hitnog bolničkog prijema s obzirom na broj bolničkih prijema s dijagnozom akutnog infarkta miokarda, 2015.
11. Završni rad. Studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Bardak I. Učestalost pozitivnih nalaza na antigen Helicobacter pylori u stolici nakon provedene terapije eradikacije, 2015.
12. Završni rad. Studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Vadlja D. Vrijednost mjerenja serumskog prolaktina u osoba starih 50 i više godina, 2015.
13. Završni rad. Studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Bedeković A. Učestalost testiranja brisa cerviksa trudnih žena na beta hemolitički streptokok skupine B u Osječkoj regiji i vrijednost takvog testiranja u spriječavanju perinatalne sepse novorođenčadi, 2015.
14. Završni rad. Studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Herceg M. Korištenje laboratorijskih nalaza sistematskih pregleda zaposlenih djelatnika srednje dobi u svrhu probira na povećan kardiovaskularni rizik, 2015.
15. Završni rad. Studij sestrinstva Osijek. Matanov A. Učestalost korištenja i razina znanja o ljekovitom bilju studenata završne godine studija sestrinstva i medicine, 2017.
16. Završni rad. Studij sestrinstva Osijek. Florek I. Cijepljenje protiv gripe medicinskih sestara i tehničara u Kliničkom bolničkom centru Osijek, 2017.
17. Završni rad. Studij sestrinstva Osijek. Alavanić V. Ispitivanje mentalnog zdravlja (engl. well-being), životnih navika i mehanizama obrane od stresa (engl. coping) kod studenata prve i završne godine Studija medicine, 2017.
18. Završni rad. Studij sestrinstva Osijek. Trbojević B. Povezanost zadovoljstva izgledom i samopoštovanja i razlike u socio-ekonomskim čimbenicima učenika završnih razreda srednjih škola, 2017.
19. Završni rad. Studij sestrinstva Osijek. Javorček H. Komunikacija s pacijentima medicinske sestre / tehničara u općoj / obiteljskoj medicini, 2016.
20. Završni rad. Studij sestrinstva Osijek. Crnolatac M. Profesionalni rad medicinske sestre / tehničara u općoj / obiteljskoj medicini, 2016.
21. Završni rad. Studij sestrinstva Osijek. Terzić S. Profesionalni rad medicinske sestre / tehničara u službi zdravstvene njege u kući, 2016.
NASTAVNA DJELATNOST
DODIPLOMSKA NASTAVA
- 2005. god. naslovni asistent u Katedri za opću/obiteljsku medicinu MF Sveučilišta u Osijeku - vodi vježbe za studente u dodiplimskom studiju medicine
- 03.02.2011. - izabrana u znanstveno zvanje Znanstvenog suradnika - za polje temeljna medicina
- 24.03.2011. - izabrana u znanstveno zvanje Znanstvenog suradnika - za polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita - vodi vježbe i seminare za studente iz predmeta opća/obiteljska medicina na integriranom prediplomskom i diplomskom studiju medicine MF Sveučilišta u Osijeku
- 29.09. 2011. - izabrana u suradničko zvanje višeg asistenta u Katedri za opću/obiteljsku medicinu - sudjeluje u nastavi seminara za studente na integriranom prediplomskom i diplomskom studiju medicine MF Sveučilišta u Osijeku
- 30.01.2012. - izabrana u zvanje Docent - znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana imunologija, u Katedri za Internu medicinu, povijest medicine i medicinsku etiku MF Sveučilišta u Osijeku
- 19.04.2012. - izabrana u zvanje Docent - znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, u Katedri za obiteljsku medicinu
- Od 01.11. 2012. - zaposlena u punom radnom vremenu u MF Sveučilišta u Osijeku, u zvanju docenta, u Katedri za Internu medicinu, opću/obiteljsku medicinu i povijest medicine
- Šk. god. 2012/2013. i 2013/2014. - radi kao docentica u Katedri za Internu medicinu (vodi seminare za studente na integriranom prediplomskom i diplomskom studiju medicine za predmete Interna propedeutika i Interna medicina te Patofiziologija (bolesti probavnog trakta) MF Sveučilišta u Osijeku
- Šk. god. 2012/13, 2013/14, 2014/2015., 2015/2016, 2016/2017. - predavačica u predmetu Klinička tumačenja laboratorijskih nalaza, voditelja prof. dr. sc. A. Včev, na Sveučilišnom diplomskom studiju Medicinsko laboratorijska dijagnostika Sveučilišta u Osijeku
- Šk. god. 2013/14, 2014/2015., 2015/2016, 2016/2017. - voditeljica predmeta Obiteljska medicina, školska medicina i medicinska sociologija, na integriranom prediplomskom i diplomskom studiju medicine MF Sveučilišta u Osijeku (ECTS 7)
- Šk. god. 2013/14, 2014/2015., 2015/2016, 2016/2017. - voditeljica predmeta Preventivna medicina, na Sveučilišnom diplomskom studiju Medicinsko laboratorijska dijagnostika (ECTS 3)
- Šk. god. 2013/14, 2014/2015., 2015/2016, 2016/2017. - voditeljica predmeta Promicanje zdravlja i primarna zdravstvena zaštita, na Studiju sestrinstva u Osijeku, Pregradi, Puli i N. Gradiški (3. godina) (ECTS 2)
IZBORNI PREDMETI
- 2012/13, 2013/14, 2014/15. - voditeljica dijela nastave koji se odnosi na imunosne osnove autoimunih bolesti u predmetu Autoimunost i autoimune bolesti, Katedre za Internu medicinu, voditeljice prof. dr. sc. Glasnović M.
POSLIJEDIPLOMSKI NASTAVA
- 2012: Sveučilišni doktorski studij: Upalni medijatori u sepsi - 1h, u okviru kolegija Molekularni mehanizmi imunopatofiziološkog odgovora u sustavnom upalnom odgovoru i sepsi, voditelja prof. dr. sc. Jerka Barbića
- 2012. Sveučilišni doktorski studij: Citokini - 2h, u okviru kolegija Temeljna imunologija, voditelja prof. dr. sc. Jerka Barbića
- 2013. Stručni poslijediplomski studij Opća interna medicna: Imunosni sustav crijeva - 2h, u okviru kolegija Upalne bolesti crijeva, voditelja prof. dr. sc. Aleksandra Včeva
- 2015. Voditelj kolegija: Osnove vakcinologije
- 2015. Voditelj kolegija: Imunologija starenja
- 2016. Sveučilišni doktorski studij: Upalni medijatori u sepsi - 1h, u okviru kolegija Molekularni mehanizmi imunopatofiziološkog odgovora u sustavnom upalnom odgovoru i sepsi, voditelja prof. dr. sc. Jerka Barbića
- 2016. Stručni poslijediplomski studij Opća interna medicina: Imunosna patogeneza kroničnih upalnih bolesti crijeva - 2h, u okviru kolegija Upalne bolesti crijeva, voditelja prof. dr. sc. Aleksandra Včeva
- 2017. Napredni poslijediplomski studij: Biomedicinska informatika, u okviru projekta INTERREG, voditeljice prof. dr. sc. Ines Drenjančević