Katedra za biofiziku i radiologiju

Uvod u zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Opis kolegija:

Usvajanje i dopuna znanja iz područja fizike ionizirajućih zračenja. Razumijevanje dozimetrijskih veličina i njihova mjerenja, te bioloških efekata koji slijede izlaganju ionizirajućem zračenju. Upoznavanje modela koji se koriste za određivanje rizika nakon izlaganja ionizirajućem zračenju. Upoznavanje sa međunarodnim regulatornim tijelima i njihovim preporukama za sigurno korištenje izvora ionizirajućih zračenja. Korištenje koncepta zaštite od zračenja u razvijanju procedura za siguran rad s izvorima ionizirajućeg zračenja, te razumijevanje važnosti tih procedura za sigurnost djelatnika i bolesnika. Razvijanje svijesti o mogućim izvorima ozračenja ljudi, posljedicama i načinima na koji se ozračenje može izbjeći ili smanjiti.

Uvođenje ovog kolegija obrazloženo je međunarodnim dokumentima koji se mogu pogledati ovdje: European Association of Radiology (EAR) guidelines, European Comission (EC) guidelines, usporedbe syllabussa Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) s EU zahtjevima.

Uvod u zaštitu od ionizirajućih zračenja izborni je kolegij za studente medicine. Studenti mogu pohađati kolegij na kraju prve godine studija,. Prema državnom zavodu za zaštitu od zračenja ovaj kolegij zadovoljava uvjete propisane čl.18. i 19. Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (NN 64/06). To znači da studenti koji su položili ovaj kolegij ne moraju ići na tečaj osnovne edukacije iz područja zaštite od zračenja koja je uvjet za rad u zoni ionizirajućeg zračenja.

Sadržaj:

Povijesni pregled. Osnove fizike zračenja i međudjelovanje s materijom. Detekcija zračenja i uređaji za detekciju. Fizikalne veličine i mjerne jedinice. Biološki učinci. Uređaji koji se koriste u radiologiji, radioterapiji i nuklearnoj medicini. Načela zaštite od ionizirajućih zračenja. Dozimetrijski nadzor djelatnika. Zdravstveni nadzor djelatnika. Specifični aspekti zaštite u radiologiji, radioterapiji i nuklearnoj medicini. Sustav kontrole kvalitete i organizacija zaštite od zračenja u radiologiji, radioterapiji i nuklearnoj medicini. Zaštita bolesnika. Stupanj izloženosti djelatnika u RH. Stupanj izloženosti bolesnika. Moguće opasnosti, nezgode i rješavanje nezgoda. Zakonska podloga zaštite od ionizirajućih zračenja RH.

Nastavnici i suradnici: 

Doc. dr. sc. Dario Faj
Dr. sc. Dragan Kubelka, viši asistent
Mladen Kasabašić, asistent
Doc. dr. sc. Ivan Mihaljević
Doc.dr.sc. Damir Gugić

Satnica:

Predavanja: 12 sati
Seminari: 5 sati
Vježbe: 8 sati

Obavezna i dodatna literatura: 

  1. Odabrana poglavlja: Janković S, Eterović D ur.: Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike. Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
  2. Odabrana poglavlja: Vrtar M: Medicinska fizika, PMF Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2004
  3. IAEA Safety reports series: Lessons learned from accidental exposures in radiotherapy, IAEA, Vienna, 2000.
  4. www.iaea.org, www.icrp.org, www.icru.org, www.dzzz.hr

Način polaganja ispita i ocjenjivanja:

Seminari i pismeni ispit. Točnim bodovima na pismenom ispitu se pridodaju bodovi za posebno uspješno izvedene seminare i praktične vježbe.

Svaki student mora izabrati jednu seminarsku temu. Posebno uspješni seminari u kombinaciji sa praktičnom vježbom će se bodovati sa do 5 bodova na ispitu. Radovi moraju biti predani mailom tijekom četvrtog dana trajanja izbornog predmeta na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Seminarski radovi moraju biti napravljeni nekim ms-office kompatibilnim alatom (word, powerpoint,..).

 Ispit sadrži 20 pitanja (20 bodova) sa po 5 ponuđenih odgovora. Točnih odgovora može biti više od jednog. Ocjena je binarna (prolaz/pad), te je za prolaz dovoljno imati 12 bodova.

Seminarske teme:

1.      Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). Međunarodna komisija za zaštitu od zračenja (ICRP). Međunarodna komisija za radiološke mjere (ICRU). Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Europska komisija (EC). Odnos i važniji propisi vezani uz korištenje ionizirajućih zračenja u medicini. Nacionalno zakonodavstvo i međunarodni standardi u području zaštite od zračenja (posebno usklađenost s direktivama EU)

2.      Izloženost stanovništva od prirodnih i umjetnih izvora. Čimbenici o kojima ovisi stupanj oštećenja. Ozračenje od vanjskih i unutarnjih izvora, akutni radiacijski sindrom . Rizik ozračivanja kao funkcija dobi ozračene osobe

3.      Ograničenja za djelatnike kroz povijest i razlozi za promjene ograničenja. Tipične doze djelatnika pri različitim radiološkim pretragama, u radioterapiji i nuklearnoj medicini (usporedba s prirodnim ozračenjem na različitim zemljopisnim položajima na Zemlji). Grupe djelatnika koje rade u zonama zračenja s iznimno visokim dozama.

4.      Moguće nezgode u radioterapiji. Sistem kontrole kvalitete kao alat za izbjegavanje nezgoda. Računalno 3D planiranje radioterapije s osvrtom na zaštitu bolesnika

5.      Opravdanost medicinskog ozračivanja (primjer i usporedba CT – tradicionalna radiografija za određene anatomske strukture, eventualna uporaba neionizirajućeg zračenja, MRI, UZV). Odgovornost liječnika za medicinsko ozračivanje bolesnika. Preporuke vezane uz medicinsko ozračivanje, trudnoću i dojenje. Načini upozoravanja bolesnika o štetnosti zračenja i usporedba s drugim rizicima. Screening bolesnika (mamografija, denzitometrija kostiju,..) s osvrtom na opravdanost

6.      Parametri koji utječu na smanjenje doze kod bolesnika za izabranu radiološku pretragu. Tipične doze bolesnika za različite radiološke pretrage. Diagnostic reference levels (DRLs) i njihova važnost u procjeni rizika za bolesnike. Deterministički efekti u intervencijskoj radiologiji s osvrtom na potrebu praćenja bolesnika koji su podvrgnuti zahvatu

7.      Nadzor nad izvorima s osvrtom na potrebu uvođenja sistema kontrole kvalitete radiološke procedure i kvalitetu slike. Kvaliteta slike u tradicionalnoj radiografiji i kriteriji za određivanje kvalitete slike. Mamografski uređaji (razlika od klasičnih radiografskih uređaja).

8.      Izvori radioaktivnog otpada u bolnici i načini rješavanja problema.

9.      Radioaktivnost i nuklearna tematika u znanstvenoj fantastici.