Katedra za biofiziku i radiologiju

MLD - razlikovna godina

 1. 1.Katedra za biofiziku i radiologiju
 1. 2.Predmet: FIZIKA I BIOFIZIKA- odabrana poglavlja (razlikovna godina)
  1. Nositelj predmeta:  Prof. dr. sc. Dario Faj
 1. 4.Akademska godina: 2020./2021.
 1. 5.Godina studija: razlikovna godina
 1. 6.Termin izvođenja nastave: 2.3. 2021. - 30.3.2021.
 1. 7.Organizacija nastave: kontinuirana
 1. 8.Broj sati nastave prema vrsti nastave:Predavanja 12 sati;seminari 5 sati;

A

Broj sati nastave

P

S

B

Broj skupina

1

1

C

Planirani sati nastave

12

5

 1. 9.ECTS bodovi: 2

 

NASTAVNA LITERATURA

Obavezna literatura:

 1. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2001
 2. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2011 (dostupna u knjižnici mefosa)
 3. Nastavni materijali dani na stranicama Katedre: www.physics.mefos.hr

Dopunska literatura:

 1. D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications, Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004.
 2. Haliday, D.; Resnick, R.; Walker, J.: Fundamentals of Physics, J. Wiley & Sons, New York, 2001.
 3. Hademenos, G. J. : Physics for Pre-med, Biology and Allied Health Students, McGraw Hill, New York, 1997.

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:

(1) pismeni ispit – 20 pitanja sa višestrukim odgovorima
(3) seminar - do 6 bodova

svaki student treba opisati fizikalne osnove jedne od metoda koja se koristi u medicinskoj laboratorijskoj dijagnostici. Seminar treba biti napisan na 3-5 stranica A4 formata font 12, prored 1,5. Seminari će biti pregledani na plagiranje i plagiranje preko 50% će biti ocjenjeno s -3 boda. Seminar treba poslati najkasnije do 15. 4. 2021.

13-14 dovoljan (2)
15-17 dobar (3)
18-21 vrlo dobar (4)
21-26 izvrstan (5);

 1. usmeniispit (ako student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

  Ispit će biti 21. 4. (subota) u 15:00 u Putem sustava Merlin. Način izvođenja odrediti će se prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji 7 dana prije ispita.

KONZULTACIJE :

fizika[at]mefos.hr

 

Studenti razlikovne godine slušaju predavanja

1. Uvod 2. 3. 2021.

2. Struktura tvari rendgenski uređaji nuklearna medicina 9. 3. 2021.

3.  Optika, spektroskopija, mikroskopija 16. 3. 2021.

4. Biomehanika 23. 3. 2021.

detaljniji raspored na poveznici ispod

RASPORED IZVOĐENJA NASTAVE