Katedra za biofiziku i radiologiju

Fizioterapija OSIJEK 2016/2017

 1. Katedra za Biofiziku, medicinsku statistiku i medicinsku informatiku
 2. Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Fizioterapija
 3. 3.Predmet: Fizika s osnovama radiologije
 4. Nositelj predmeta: Izv.prof.dr.sc. Dario Faj
 5. Suradnici na predmetu zaposleni na MF Osijek: doc.dr.sc. Mladen Kasabašić, dr.sc. Hrvoje Brkić, Ana Ivković, asistent
 6. ECTS bodovi: 3
 7. Akademska godina: 2016./2017.
 8. Godina studija: 1
 9. Termin izvođenja nastave: 3.10.2016-23.10.2016
 10. Organizacija nastave: Turnusna
 11. Broj sati nastave prema vrsti nastave:   Predavanja: 45 sati; seminari 0 sati; vježbe 15 sati

Broj studenata: 30

A

Broj sati nastave

P45

S0

V15

B

Broj skupina

1

0

3

C

Planirani sati nastave

45

0

45

D

Norma sati

90

0

45

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovnim konceptima izabranih područja biofizike i njihova primjene u fizioterapiji. Usvajanje znanja potrebnih za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti. Upoznati studenta s osnovama radioloških metoda primjenjivim u fizioterapiji i osnova zaštite od zračenja u medicini. Cilj je poticati na analitički, kvantitativni pristup u proučavanju funkcija ljudskog tijela

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

 
·         Ovladati fizikalnim osnovama potrebnim za razumijevanje primjene fizikalnih zakona u biološkim sustavima i uređajima za medicinsku dijagnostiku
·         Razumjeti fizikalne veličine i jedinice koje se koriste u biofizici i medicinskoj fizici
·         opisati fizikalne zakone važne za funkciju ljudskog tijela,
·         Opisati načine prijenosa energije i tvari unutar organizma te u njegovoj interakciji s okolinom
·         Razumjeti djelovanje vanjskih izvora energije na organizam
·         prepoznati i definirati ulogu sila i poluga, opisati i diskutirati o fizikalnim svojstvima krutih tijela, tekućina i plinova, opisati i diskutirati o fizikalnim svojstvima kostiju, mišića, krvnih žila
·         Ovladati fizikalnim osnovama dijagnostičkih i terapijskih metoda u medicini
·         Rukovati jednostavnijim mjernim instrumentima i moći interpretirati rezultate 
 • prepoznati i opisati elektrokemijske pojave i fiziološko djelovanje električne struje,
 • prepoznati, opisati i usporediti elektroterapijske metode te opremu i uređaje koji se za to upotrebljavaju.
 • imenovati i opisati osnovne radiološke metode primjenjive u fizioterapiji
 • razumjeti postupke zaštite od zračenja te njihovu organizaciju u RH
 • Primijeniti stečeno znanje iz područja fizike u praksi te samostalno nastaviti proširivati svoja znanja iz navedenog područja.

Sadržaj predmeta:

Fizikalne veličine i jedinice; mehanika krutog tijela; sile, moment sile, poluge u terapiji, elastične deformacije, elastična svojstva kosti, krvnih žila i mišića; mehanika tekućina i plinova; hidrostatika, zakoni idealnog plina, pojave u vezi s napetošću, viskozna svojstva, difuzija; akustika i ultrazvuk; termodinamika biološkog sustava; elektromagnetsko zračenje i primjena u medicini; osnove elektriciteta i magnetizma, elektricitet u mirovanju; elektricitet u gibanju; elektromagnetizam; izmjenične struje; elektrokemijske pojave; fiziološko djelovanje električne struje; osnovni elektronički elementi i sklopovi; generatori različitih impulsa; osnovni uređaji u elektroterapiji; metode elektroterapije; učinci električne struje i zaštita.

Povezanost i usklađenost kolegija:

Kolegij služi usvajanju znanja potrebnih za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta fiziologija i patofiziologija, biomehanika, klinička kineziologija te uže stručne discipline i kliničkih znanosti.

Obveze studentica i studenata

Pohađanje svih oblika nastave je obavezno, a student mora pristupiti svim provjerama znanja. Student može opravdano izostati s 30% predavanja i seminara. Neodrađena praktična vježba mora se nadoknaditi (termini za nadoknadu predviđeni su u redoslijedu izvođenja nastave).

Način polaganja ispita: djelomični testovi, pismeni završni test, usmeni ispit;

Vrednovanje obveza studentica i studenata

Pohađanje nastave: Prisustvovanje više od 70% nastave predavanja i seminara, te obavezno određivanje svih laboratorijskih vježbi

Praktični rad (vježbe): prisustvovanje svim laboratorijskim vježbama, i polaganje praktičnog dijela ispita      

Seminari: -

Tablica 1. Vrednovanje nastavnih obveza studenta

 

VREDNOVANJE

 

Djelomični testovi

Djelomični test I

2

Djelomični test II

2

Ukupno

4

Praktični rad/ Laboratorijske vježbe

Ulazni kolokvij

-

Odrađena vježba i priznati referat

-

Ukupno

-

Seminari

Aktivno sudjelovanje

-

Ukupno

-

Predavanja

Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje

4

Ukupno

4

 

UKUPNO

 

Završni ispit

Pisani dio

40

Usmeni i praktični dio

2

Ukupno

40

UKUPNO

 

50

Ispit je podijeljen na četiri dijela:
(1)
praktični ispit – donosi do 2 boda, za prolaz je potrebnan 1 bod. Jednom položen, završni praktični ispit priznaje se do kraja akademske godine.
(2)
pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima
(3) usmeni dio ispita

 1. Problemski – izrada seminara na zadan zadatak – najviše 3 boda
 2. Sudjelovanje u rješavanju numeričkih zadataka – najviše 1 bod
 3. Pismene i usmene provjere znanja tijekom nastave – najviše 4 boda

Oblikovanje završne ocjene

Ocjenskim bodovima ostvarenim tijekom nastave pridružuju se bodovi ostvareni na završnom ispitu.

Ocjenjivanje u ECTS sustavu vrši se apsolutnom raspodjelom, odnosno na temelju konačnog postignuća i uspoređuje se s brojčanim sustavom na sljedeći način:

Kriterij:

27-31 dovoljan (2)
32-35 dobar (3)
36-41 vrlo dobar (4)
42-50 izvrstan (5)

 

Broj dodatnih bodova

 

Literatura:

Obavezna literatura:

 1. Zvonimir Jakobović: Fizika i elektrotehnika, Zagreb, 1998.(dostupno u knjižnici Veleučilišta u Vukovaru, u postupku nabave u knjižnici Mefosa)
 2. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2011 (dostupna u knjižnici mefosa)
 3. 3.Nastavni materijali dani na stranicama Katedre: www.physics.mefos.hr

Dopunska literatura:

 1. Srednjoškolski udžbenici iz fizike
 2. D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications, Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004.
 3. Haliday, D.; Resnick, R.; Walker, J.: Fundamentals of Physics, J. Wiley & Sons, New York, 2001.
 4. Hademenos, G. J. : Physics for Pre-med, Biology and Allied Health Students, McGraw Hill, New York, 1997.

Način informiranja o predmetu i terminima održavanja konzultacija s nastavnicima i asistentima

Konzultacije traju prije i poslije nastave za vrijeme trajanja turnusa, te svaki ponedjeljak od 08:00 do 10:00 sati. Također dostupan je mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. za sve upite nastavnicima.

Redoslijed izvođenja nastave

Ispitni rokovi:

   21.10.2016.

Zimski semestar - izvanredni rok

   

Zimski semestar - izvanredni rok

   

redoviti rok

   24. 02.2017.

redoviti rok

   

Ljetni semestar - izvanredni rok

   

Ljetni semestar - izvanredni rok

   23.06.2017.

redoviti rok

   16.07.2017.

redoviti rok

   06.09.2017.

redoviti rok

   20.09.2017.

redoviti rok

Raspored studenata po skupinama:

Grupa 1:

1 Majda Bajramović
2 Martina Bilandžija
3 Marija Bilić
4 Karla Büllesbach
5 Adriana Đurin
6 Jakob Franjić
7 Mihovil Fuis
8 Kristina Glavan
9 Gabrijela Gržić
10 Ivan Hećimović
11 Ivan Herega

 

Grupa 2:

1 Marija Ivešić
2 Ivan Ivković
3 Tena Kačar
4 Ivona Kapša
5 Martina Knežević
6 Luka Kovačević
7 Marina Lukić
8 Antonela Martinčević
9 Doris Papac
10 Ana Paulić
11 Filip Petković

 

Grupa 3:

     
1 Ana Puljić
2 Ivan Sajko
3 Dora Suk
4 Filip Šargač
5 Fjolla Temaj
6 Klaudia Ulm
7 Patricia Vulić
8 Antonia Zeba
9 Inja Žigić
10 Zdenka Matanović
11 Ivana Zirn
12 Branislava Danilovac