Katedra za biofiziku i radiologiju

Fizika s osnovama radiologije

 1. Katedra za Biofiziku, biologiju i kemiju

 2. Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Fizioterapija

 3. Predmet: Fizika s osnovama radiologije

 4. Nositelj predmeta: prof.dr.sc. Dario Faj

 5. Suradnici na predmetu zaposleni na MF Osijek: doc. dr.sc. Hrvoje Brkić, doc. dr.sc. Mladen Kasabašić, Nevija Brstilo

 6. ECTS bodovi: 3
 7. Akademska godina: 2020./2021.
 8. Godina studija: 1
 9. Termin izvođenja nastave: 30.11.2020. - 11.12.2018.
 1. Organizacija nastave: Turnusna

 2. Broj sati nastave prema vrsti nastave:   Predavanja: 30 sati;  vježbe 15 sati

Broj studenata: 30

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovnim konceptima izabranih područja biofizike i njihova primjene u fizioterapiji. Usvajanje znanja potrebnih za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti. Upoznati studenta s osnovama radioloških metoda primjenjivim u fizioterapiji i osnova zaštite od zračenja u medicini. Cilj je poticati na analitički, kvantitativni pristup u proučavanju funkcija ljudskog tijela

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Sadržaj predmeta:

Fizikalne veličine i jedinice; mehanika krutog tijela; sile, moment sile, poluge u terapiji, elastične deformacije, elastična svojstva kosti, krvnih žila i mišića; mehanika tekućina i plinova; hidrostatika, zakoni idealnog plina, pojave u vezi s napetošću, viskozna svojstva, difuzija; akustika i ultrazvuk; termodinamika biološkog sustava; elektromagnetsko zračenje i primjena u medicini; osnove elektriciteta i magnetizma, elektricitet u mirovanju; elektricitet u gibanju; elektromagnetizam; izmjenične struje; elektrokemijske pojave; fiziološko djelovanje električne struje; osnovni elektronički elementi i sklopovi; generatori različitih impulsa; osnovni uređaji u elektroterapiji; metode elektroterapije; učinci električne struje i zaštita.

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:
Ispit je podijeljen na četiri dijela:
(1) praktični ispit – donosi do 10 bodova za prolaz je potrebno 6 bodova. Jednom položen, završni praktični ispit priznaje se do kraja akademske godine. Nakon svakog poslanog izvještaja student dobiva povratnu informaciju o broju ostvarneih bodova iz pojedine vježbe
(2) pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima  
(3) seminari
a)    Problemski – izrada seminara na zadani zadatak – najviše 3 boda. Seminar se ne prezentira, nego ga je potrebno poslati do 10. 12. u 20:00 na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Potrebno je napisati 3-5 A4 stranice, veličina fonta 12, prored 1,5. Seminare poslati u PDF formatu. SVI seminari će biti uspoređeni te će slaganje s već postojećim tekstom vuše od 50 % biti ocijenjeno s -3 (tri negativna) boda
b)    Sudjelovanje u rješavanju numeričkih zadataka – najviše 1 bod
c)    Pismene i usmene provjere znanja tijekom nastave – najviše 6 bodova
Kriterij:
33-35 dovoljan (2)
36-41 dobar (3)
42-50 vrlo dobar (4)
51-60 izvrstan (5)

 (4) usmeni ispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

 

Gornji način polaganja može se zamijeniti usmenim ispitom. student je dužan najaviti usmeni ispit 7 dana prije održavanja ispitnog roka. Način ocjenjivanja

 

Literatura:

Obavezna literatura:

 1. Zvonimir Jakobović: Fizika i elektrotehnika, Zagreb, 1998.(dostupno u knjižnici Veleučilišta u Vukovaru, u postupku nabave u knjižnici Mefosa)

 2. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2011 (dostupna u knjižnici mefosa)

 3. Nastavni materijali dani na stranicama Katedre: www.physics.mefos.hr

Dopunska literatura:

 1. Srednjoškolski udžbenici iz fizike

 2. D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications, Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004.

 3. Haliday, D.; Resnick, R.; Walker, J.: Fundamentals of Physics, J. Wiley & Sons, New York, 2001.

 4. Hademenos, G. J. : Physics for Pre-med, Biology and Allied Health Students, McGraw Hill, New York, 1997.

 

Način informiranja o predmetu i terminima održavanja konzultacija s nastavnicima i asistentima

Konzultacije traju prije i poslije nastave za vrijeme trajanja turnusa, te svaki ponedjeljak od 08:00 do 10:00 sati. Također dostupan je mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. za sve upite nastavnicima.

 

nastava se odrzava online preko sustava MS Teams


Vrijeme

Tema

Nastavnik

1. Dan – ponedjeljak

P1

08:30-11:00

Pregled kolegija. Uvod. Podjela seminara i način izvođenja. snovne matematičke funkcije, vektori, Fourierova analiza, integral, diferencijal. Osnovne fizikalne veličine i jedinice. Gibanje tijela (kinematika).

[DF]

2. Dan

P2

08:30-11:00

Termodinamika. Zakoni termodinamike. Kalorimetar. Termodinamika bioloških sustava. Prijenos energije. Difuzija. Prijenos mase.

[DF]

3. Dan

P3

08:30-11:0

Pojam sile i energije. Gibanje čvrstih tijela. Energija tijela. Newtonovi zakoni. Primjeri (gibanja, centrifugalna sila,…). Gibanje i deformacije čvrstih tijela pod djelovanjem sile. Poluga; translacijska i rotacijska ravnoteža. Vrste poluga u ljudskom tijelu. Deformacije čvrstih tijela. Modeliranje bioloških materijala.

[DF]

4. Dan

P4

08:30-11:00

Hidrostatika I hidrodinamika. Tlak. Fizika plinova i primjer primjene u medicini. Pascalov zakon, hidrostatski tlak, uzgon. Bernoullijev zakon. Svojstva realnih tekućina. Poisselov zakon. Napetost površine tekućine. Reološka svojstva krvi. Jednostavniji primjeri primjene osnovnih zakona hidrostatike i hidrodinamike na ljudsko tijelo. Pojave na granici tekućine: adhezijska svojstva stomatoloških materijala.



5. Dan

P5

08:30-11:00

Struktura atoma i molekula. Građa i stabilnost atomske jezgre. Radioaktivnost. Struktura molekule. Kovalentna, ionska i polarna vezanja. Energijska stanja u molekuli. Elektromagnetsko zračenje. Vrste elektromagnetskog zračenja. Dualna svojstva EM svjetlosti (pokus CD kao optička rešetka). Međudjelovanje elektromagnetskog zračenja i materije. Fizikalne osnove rendgenske dijagnostike.

[DF]

6. dan - Ponedjeljak

P6

08:30-11:00

Uvod u elektricitet i magnetizam. Električno i magnetsko polje. Polarizacija. Indukcija. Akcijski potencijal. Fizikalne osnove EKG, EEG I EEG.

[MK]

7. dan - Utorak

P7

8:30-11:00

Djelovanje električne struje na tkivo. Modeli tkiva.

[MK]

8. dan - Srijeda

P8

08:30-11:00

Osnove elektronike

[MK],

9. dan –četvrtak

P9

08:30-11:00

Titranje kao izvor vala. Zvučni val. Širenje zvučnog vala kroz prostor. Audiometria; izofonske krivulje. Nivo intenziteta. dB. Nivo glasnoće. Odnos fizikalnih i fizioloških parametara. Ultrazvuk. Način rada i izvedba UZV uređaja. Fizikalne osnove. Dopplerov efekt. Način rada i izvedba UZV koji koristi dopplerov efekt. Fizikalna ograničenja UZV uređaja.

[HB]