Katedra za biofiziku i radiologiju

Fizioterapija ORAHOVICA

 1. Katedra za Biofiziku i radiologiju
 2. Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Fizioterapija
 3. 3.Predmet: Fizika s osnovama radiologije
 4. Nositelj predmeta: Izv.prof.dr.sc. Dario Faj
 5. Suradnici na predmetu zaposleni na MF Osijek: dr.sc. Hrvoje Brkić, Ana Ivković, asistent, doc. dr.sc. Mladen Kasabašić
 1. ECTS bodovi: 3
 2. Akademska godina: 2016./2017.
 3. Godina studija: 1
 4. Termin izvođenja nastave: 7.11.2016-25.11.2016
 5. Organizacija nastave: Turnusna
 6. Broj sati nastave prema vrsti nastave:   Predavanja: 45 sati; seminari 0 sati; vježbe 15 sati

Broj studenata: 30

A

Broj sati nastave

P45

S0

V15

B

Broj skupina

1

0

3

C

Planirani sati nastave

45

0

45

D

Norma sati

90

0

45

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovnim konceptima izabranih područja biofizike i njihova primjene u fizioterapiji. Usvajanje znanja potrebnih za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti. Upoznati studenta s osnovama radioloških metoda primjenjivim u fizioterapiji i osnova zaštite od zračenja u medicini. Cilj je poticati na analitički, kvantitativni pristup u proučavanju funkcija ljudskog tijela

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

 
·         Ovladati fizikalnim osnovama potrebnim za razumijevanje primjene fizikalnih zakona u biološkim sustavima i uređajima za medicinsku dijagnostiku
·         Razumjeti fizikalne veličine i jedinice koje se koriste u biofizici i medicinskoj fizici
·         opisati fizikalne zakone važne za funkciju ljudskog tijela,
·         Opisati načine prijenosa energije i tvari unutar organizma te u njegovoj interakciji s okolinom
·         Razumjeti djelovanje vanjskih izvora energije na organizam
·         prepoznati i definirati ulogu sila i poluga, opisati i diskutirati o fizikalnim svojstvima krutih tijela, tekućina i plinova, opisati i diskutirati o fizikalnim svojstvima kostiju, mišića, krvnih žila
·         Ovladati fizikalnim osnovama dijagnostičkih i terapijskih metoda u medicini
·         Rukovati jednostavnijim mjernim instrumentima i moći interpretirati rezultate 
 • prepoznati i opisati elektrokemijske pojave i fiziološko djelovanje električne struje,
 • prepoznati, opisati i usporediti elektroterapijske metode te opremu i uređaje koji se za to upotrebljavaju.
 • imenovati i opisati osnovne radiološke metode primjenjive u fizioterapiji
 • razumjeti postupke zaštite od zračenja te njihovu organizaciju u RH
 • Primijeniti stečeno znanje iz područja fizike u praksi te samostalno nastaviti proširivati svoja znanja iz navedenog područja.

Sadržaj predmeta:

Fizikalne veličine i jedinice; mehanika krutog tijela; sile, moment sile, poluge u terapiji, elastične deformacije, elastična svojstva kosti, krvnih žila i mišića; mehanika tekućina i plinova; hidrostatika, zakoni idealnog plina, pojave u vezi s napetošću, viskozna svojstva, difuzija; akustika i ultrazvuk; termodinamika biološkog sustava; elektromagnetsko zračenje i primjena u medicini; osnove elektriciteta i magnetizma, elektricitet u mirovanju; elektricitet u gibanju; elektromagnetizam; izmjenične struje; elektrokemijske pojave; fiziološko djelovanje električne struje; osnovni elektronički elementi i sklopovi; generatori različitih impulsa; osnovni uređaji u elektroterapiji; metode elektroterapije; učinci električne struje i zaštita.

Povezanost i usklađenost kolegija:

Kolegij služi usvajanju znanja potrebnih za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta fiziologija i patofiziologija, biomehanika, klinička kineziologija te uže stručne discipline i kliničkih znanosti.

Obveze studentica i studenata

Pohađanje svih oblika nastave je obavezno, a student mora pristupiti svim provjerama znanja. Student može opravdano izostati s 30% predavanja i seminara. Neodrađena praktična vježba mora se nadoknaditi (termini za nadoknadu predviđeni su u redoslijedu izvođenja nastave).

Način polaganja ispita: djelomični testovi, pismeni završni test, usmeni ispit;

Vrednovanje obveza studentica i studenata

Pohađanje nastave: Prisustvovanje više od 70% nastave predavanja i seminara, te obavezno određivanje svih laboratorijskih vježbi

Praktični rad (vježbe): prisustvovanje svim laboratorijskim vježbama, i polaganje praktičnog dijela ispita      

Seminari: -

Tablica 1. Vrednovanje nastavnih obveza studenta

 

VREDNOVANJE

 

Djelomični testovi

Djelomični test I

2

Djelomični test II

2

Ukupno

4

Praktični rad/ Laboratorijske vježbe

Ulazni kolokvij

-

Odrađena vježba i priznati referat

-

Ukupno

-

Seminari

Aktivno sudjelovanje

-

Ukupno

-

Predavanja

Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje

4

Ukupno

4

 

UKUPNO

 

Završni ispit

Pisani dio

40

Usmeni i praktični dio

2

Ukupno

40

UKUPNO

 

50

Ispit je podijeljen na četiri dijela:
(1)
praktični ispit – donosi do 2 boda, za prolaz je potrebnan 1 bod. Jednom položen, završni praktični ispit priznaje se do kraja akademske godine.
(2)
pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima
(3) usmeni dio ispita

 1. Problemski – izrada seminara na zadan zadatak – najviše 3 boda
 2. Sudjelovanje u rješavanju numeričkih zadataka – najviše 1 bod
 3. Pismene i usmene provjere znanja tijekom nastave – najviše 4 boda

Oblikovanje završne ocjene

Ocjenskim bodovima ostvarenim tijekom nastave pridružuju se bodovi ostvareni na završnom ispitu.

Ocjenjivanje u ECTS sustavu vrši se apsolutnom raspodjelom, odnosno na temelju konačnog postignuća i uspoređuje se s brojčanim sustavom na sljedeći način:

Kriterij:

27-31 dovoljan (2)
32-35 dobar (3)
36-41 vrlo dobar (4)
42-50 izvrstan (5)

 Ukupni broj dodatnih bodova

 

Literatura:

Obavezna literatura:

 1. Zvonimir Jakobović: Fizika i elektrotehnika, Zagreb, 1998.(dostupno u knjižnici Veleučilišta u Vukovaru, u postupku nabave u knjižnici Mefosa)
 2. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2011 (dostupna u knjižnici mefosa)
 3. 3.Nastavni materijali dani na stranicama Katedre: www.physics.mefos.hr

Dopunska literatura:

 1. Srednjoškolski udžbenici iz fizike
 2. D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications, Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004.
 3. Haliday, D.; Resnick, R.; Walker, J.: Fundamentals of Physics, J. Wiley & Sons, New York, 2001.
 4. Hademenos, G. J. : Physics for Pre-med, Biology and Allied Health Students, McGraw Hill, New York, 1997.

Način informiranja o predmetu i terminima održavanja konzultacija s nastavnicima i asistentima

Konzultacije traju prije i poslije nastave za vrijeme trajanja turnusa, te svaki ponedjeljak od 08:00 do 10:00 sati. Također dostupan je mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. za sve upite nastavnicima.

Redoslijed izvođenja nastave

 

Raspored studenata po skupinama:

  A     B  
1 Ana Abramović 1 Denis Hudi
2 Tea Ivana Arbanas 2 Ana Ilić
3 Barbara Astaloš 3 Lucija Konjovoda
4 Dorothea Bedeković 4 Aleksandra Krupa
5 Petra Bereš 5 Enea Kučan
6 Nikolina Bočkaj 6 Elena Marenić
7 Sandra Bublić 7 Ema Markek
8 Suzana Cafuta 8 Ana Raspasović
9 Tena Dudjak 9 Meri Reili
10 Tijana Đurđević 10 Ema Šimenić
11 Roberto Fadljević 11 Mia Tovernić
12 Ivana Greganić 12 Ivan Veber
13 Iva Grgić 13 Mirna Vrbanac
14 Irma Hodžić      

Ispiti rokovi:

1.    25.11.2016   10:00
2.    24.02.2017  
3.    23.06.2017    redoviti rok
4.    16.07.2017    redoviti rok
5.    6.09.2017    redoviti rok
6.    20.09.2017    redoviti rok