Katedra za biofiziku i radiologiju

Fizioterapija ORAHOVICA

Fizioterapija ORAHOVICA

 1. Katedra za Biofiziku i radiologiju

 2. Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Fizioterapija

 3. 3.Predmet: Fizika s osnovama radiologije

 4. Nositelj predmeta: Izv.prof.dr.sc. Dario Faj

 5. Suradnici na predmetu zaposleni na MF Osijek: dr.sc. Hrvoje Brkić, Ana Ivković, asistent, doc. dr.sc. Mladen Kasabašić

 1. ECTS bodovi: 3

 2. Akademska godina: 2017./2018.

 3. Godina studija: 1

 4. Termin izvođenja nastave: 06.11.2017 - 24.11.2017

 5. Organizacija nastave: Turnusna

 6. Broj sati nastave prema vrsti nastave:   Predavanja: 45 sati; seminari 0 sati; vježbe 15 sati

Broj studenata: 30

A

Broj sati nastave

P45

S0

V15

B

Broj skupina

1

0

3

C

Planirani sati nastave

45

0

45

D

Norma sati

90

0

45

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovnim konceptima izabranih područja biofizike i njihova primjene u fizioterapiji. Usvajanje znanja potrebnih za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti. Upoznati studenta s osnovama radioloških metoda primjenjivim u fizioterapiji i osnova zaštite od zračenja u medicini. Cilj je poticati na analitički, kvantitativni pristup u proučavanju funkcija ljudskog tijela

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Sadržaj predmeta:

Fizikalne veličine i jedinice; mehanika krutog tijela; sile, moment sile, poluge u terapiji, elastične deformacije, elastična svojstva kosti, krvnih žila i mišića; mehanika tekućina i plinova; hidrostatika, zakoni idealnog plina, pojave u vezi s napetošću, viskozna svojstva, difuzija; akustika i ultrazvuk; termodinamika biološkog sustava; elektromagnetsko zračenje i primjena u medicini; osnove elektriciteta i magnetizma, elektricitet u mirovanju; elektricitet u gibanju; elektromagnetizam; izmjenične struje; elektrokemijske pojave; fiziološko djelovanje električne struje; osnovni elektronički elementi i sklopovi; generatori različitih impulsa; osnovni uređaji u elektroterapiji; metode elektroterapije; učinci električne struje i zaštita.

Obveze studentica i studenata

Pohađanje svih oblika nastave je obavezno, a student mora pristupiti svim provjerama znanja. Student može opravdano izostati s 30% predavanja i seminara. Neodrađena praktična vježba mora se nadoknaditi (termini za nadoknadu predviđeni su u redoslijedu izvođenja nastave).

Ispit je podijeljen na četiri dijela:
(1) praktični ispit – donosi do 2 boda, za prolaz je potrebnan 1 bod. Jednom položen, završni praktični ispit priznaje se do kraja akademske godine.
(2) pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima
(3) usmeni dio ispita

 1. Problemski – izrada seminara na zadan zadatak – najviše 3 boda (naičin ocjenjivanja)

 2. Sudjelovanje u rješavanju numeričkih zadataka – najviše 1 bod

 3. Pismene i usmene provjere znanja tijekom nastave – najviše 4 boda

Kriterij:

27-31 dovoljan (2)
32-35 dobar (3)
36-41 vrlo dobar (4)
42-50 izvrstan (5)

 

Gornji način polaganja može se zamijeniti usmenim ispitom. student je dužan najaviti usmeni ispit 7 dana prije održavanja ispitnog roka. Način ocjenjivanja

Ispitni rokovi:

1.    24.11.2017.
2.    1. 2. 2018.     
3.    13.06.2018.        
4.    04.07.2018.        
5.    05.09.2018.       
6.    19.09.2018.  

Literatura:

Obavezna literatura:

 1. Zvonimir Jakobović: Fizika i elektrotehnika, Zagreb, 1998.(dostupno u knjižnici Veleučilišta u Vukovaru, u postupku nabave u knjižnici Mefosa)

 2. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2011 (dostupna u knjižnici mefosa)

 3. 3.Nastavni materijali dani na stranicama Katedre: www.physics.mefos.hr

Dopunska literatura:

 1. Srednjoškolski udžbenici iz fizike

 2. D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications, Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004.

 3. Haliday, D.; Resnick, R.; Walker, J.: Fundamentals of Physics, J. Wiley & Sons, New York, 2001.

 4. Hademenos, G. J. : Physics for Pre-med, Biology and Allied Health Students, McGraw Hill, New York, 1997.

Način informiranja o predmetu i terminima održavanja konzultacija s nastavnicima i asistentima

Konzultacije traju prije i poslije nastave za vrijeme trajanja turnusa, te svaki ponedjeljak od 08:00 do 10:00 sati. Također dostupan je mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. za sve upite nastavnicima.

Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave

 

PRAKTIKUMSKE GRUPE
                   
  PK1 PK2 PK3
1 Blagovic Kreso Kirin Neven Pavicic Martina
2 Bulic Ana Koleno Marko Racan Klara
3 Ferencevic Luka Krsnik Antonija Runje Milan
4 Franjic Luka Krsek Antea Sitar Sofija
5 Frie Mateja Levacic Dominik Sucic Vlatka
6 Fridl Luka Lisica Lucija Sarar Ema
7 Hornung Patricija Lucic Dorotea Sporcic Katarina
8 Ilic Ivana Luksa Martina Trajbar Kristina
9 lvanovic Emina Mersic Ivana Velenik Tonka
10 Kelemen Monika Mikolcic Matea Vucini6 Marija