Katedra za biofiziku i radiologiju

Doktorski studij medicinske fizike, Zagreb

Predmet PDS: Radiološka, radioterapijska fizika i dozimetrija

Obveze studenta:

Literatura potrebna za polaganje predmeta dana je ovdje (također su dani linkovi na kojima se nalazi obvezna literatura u e-obliku).

Studenti su obvezna proučiti odabrana poglavlja prema programu predmeta.

Tijekom učenja moguće su konzultacije prema dogovoru ili e-konzultacije.

Nakon položenog teorijskog dijela ispita student dobije praktični zadatak iz medicinske fizike (po mogućnosti iz područja kojim se doktorand bavi ili se namjerava baviti). Ako student nije u mogućnost obaviti praktični dio na svom radnom mjestu, praktični dio će se organizirati u KBC Osijek (moguće je organizirati besplatan smještaj na Medicinskom fakultetu u sklopu KBCO).

Primjer praktičnog zadatka:

  1. Uspostava patient specific dosimetry koristeći radiochromic filmove
  2. Usporedba doze i kvalitete slike digitalnih i film-folija mamografa

Najbolje je ako student već ima prijedlog zadatka.