Katedra za biofiziku i radiologiju

Dentalna radiologija 2016.2017.

1. Katedra: Biofiziku i radiologiju

2. Predmet: Dentalna radiologija

3. Nositelj predmeta: Prof.dr.sc. Zvonimir Sucic

4. Akademska godina: 2016./2017.

5. Godina studija: 2.

6. Termin izvodenja nastave: 13.4. - 28. 4. 2017.

7. Organizacija nastave: turnusna

8. Broj sati nastave prema vrsti nastave: Predavanja 15 sati, seminari 30 sati; vjezbe 0 sati

9. ECTS bodovi: 4

NASTAVNA LITERATURA

Obavezna literatura:
1 Ivan Krolo. Dijana Zadravec i suradnici. Dentalna radiologija. Medicinska naklada, Zagreb 2016
Dopunska literatura:
www.physics.mefos.hr

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Nacin polaganja ispita:

(1)     pismeni ispit - 20 pitanja sa visestrukim odgovorima  

12, 13  dovoljan (2)
14,15, 16 dobar (3)
17, 18, 19  vrlo dobar (4)
 20 i vise - izvrstan (5);

(2) Seminarski zadatci. Bodovi se pribrajaju ispitnim bodovima tek ako student polozi pismeni ispit (ima 12 ili vise bodova)
a) samostalni zadatak - do najvise dva boda
b) male pismene provjere na seminarima (dvije) do najvise po dva boda

 

Redosljed izvodenja nastave