Katedra za biofiziku i radiologiju

Biofizika i osnove radiologije sa zaštitom od zračenja, Pregrada, 2019./20.

 1.      Katedra: Biofiziku i radiologiju

 2.      Predmet: Biofizika Osnove biofizike, radiologije i zaštite od zračenja

 3.      Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Dario Faj

 4.      Akademska godina: 2019./2020.

 5.      Godina studija: I.

 6.      Termin izvođenja nastave: 

 7.      Organizacija nastave: turnusna

 8.      Broj sati nastave prema vrsti nastave: Predavanja 20 sati, seminari 0 sati; vježbe 10 sati

  9.      ECTS bodovi: 2

Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave

 

NASTAVNA LITERATURA

 Obavezna literatura:

1. Nastavni tekstovi na stranici Katedre za Biofiziku: www.physics.mefos.hr

 2. Jasminka Brnjas - Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2001. ISBN: 9531761566.

Jasminka Brnjas-Kraljevic, Dubravka Krilov FIZIKA ZA STUDENTE MEDICINE; Godina izdanja: 2012.ISBN: 978-953-176-580-0

 

Dopunska literatura:

1. G.M. Cooper & R.E. Hausman: Stanica: molekularni pristup, Medicinska Naklada, Zagreb, 2004. str. 42 – 100

2. Eterović D: Fizikalne osnove slikovne dijagnostike, u: S. Janković i D. Eterović: Fizikalne osnove i klinički aspekti slikovne dijagnostike, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.

3. www.iaea.org

 

ZADACI ZA VJEŽBU


Način polaganja ispita:

 (1)     pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima 

 24, 25, 26  dovoljan (2)

27, 28, 29, 30, dobar (3)

31, 32, 33, 34 vrlo dobar (4)

35, 36, 37, 38, 39, 40 izvrstan (5);

 

(2) usmeni ispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).