Katedra za biofiziku i radiologiju

Biofizika i osnove radiologije sa zaštitom od zračenja, Osijek, 2019./20.

1.      Katedra: Katedra za biofiziku i radiologiju

2.      Predmet: Osnove biofizike, radiologije i zaštite od zračenja

3.      Akademska  godina:  2019./2020.

4.      Godina studija: 1.

5.      Termin izvođenja nastave:

6.      Organizacija nastave: kontinuirana nastava

7.      Broj sati nastave prema vrsti nastave: Predavanja 20 sati, seminari 0 sati; vježbe 10 sati

8.      ECTS bodovi: 2

Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave

KONZULTACIJE:   Tijekom nastave sat vremena prije i poslije održavanja nastave u sobi nastavnika koji ima nastavu

 

 Obavezna literatura:

1. Nastavni tekstovi na stranici Katedre za Biofiziku: www.physics.mefos.hr

2. Jasminka Brnjas - Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2001. ISBN: 9531761566.
3. Jasminka Brnjas - Kraljević: Autorizirana predavanja (skripta).

4. radiologija

 

Dopunska literatura:

1. G.M. Cooper & R.E. Hausman: Stanica: molekularni pristup, Medicinska Naklada, Zagreb, 2004.str. 42 – 100

2. Eterović D: Fizikalne osnove slikovne dijagnostike, u: S. Janković i D. Eterović: Fizikalne osnove i klinički aspekti slikovne dijagnostike, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.

3. www.iaea.org

 

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:

Način provjere znanja: (pismeni, usmeni, kolokvij, praktični dio  ispita)

(1)     pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima  

 

24, 25, 26  dovoljan (2)
27, 28, 29, 30, dobar (3)
31, 32, 33, 34 vrlo dobar (4)
35, 36, 37, 38, 39, 40 izvrstan (5);

(2) usmeni ispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

Ogledna pitanja iz ispita:

1. Zašto konj može povući kola (ako i kola vuku njega po 3. Newtonovom zakonu)?
     A.            zbog sile trenja između konja i podloge
     B.            zato sto konj vuče jače od kola
     C.            zato što je faktor elastičnosti užeta velik
     D.            zato što Newtonovi zakoni vrijede samo za vakuum
     E.            zbog težine potkova

2. Težina tijela:
     A.            je isto što i masa tijela
     B.            se mjeri vagom i ima jedinicu kg (kilogram)
     C.            se povećava s povećanjem volumena tijela
     D.            je sila kojom tijelo u gravitacijskom polju djeluje na podlogu
     E.            u vakumu je 0

3. Ukoliko se krvna žila suzi tri puta protok će:
     A.            se smanjiti 2 puta
     B.            se povećati 27 puta
     C.            se povećati 3 puta
     D.            se smanjiti 81 puta
     E.            se smanjiti 9 puta

 4. Ultrazvučni valovi ne prolaze kroz:
     A.            plin (zrak)
     B.            kost
     C.            a+b
     D.            parenhim bubrega
     E.            tekućinu

 

 5. Kao osnovni element kontrastnih sredstava za intravensku primjenu je
     A.            fluor
     B.            krom
     C.            brom
     D.            jod
     E.            kalij