Katedra za biofiziku i radiologiju

Biofizika i osnove radiologije sa zaštitom od zračenja, Osijek, 2016./17.

1

1.      Katedra: Katedra za biofiziku i radiologiju

2.      Predmet: Osnove biofizike, radiologije i zaštite od zračenja

3.      Akademska  godina:  2017/2017.

4.      Godina studija: 1.

5.      Termin izvođenja nastave: 3. - 7. travnja 2017. godine

6.      Organizacija nastave: kontinuirana nastava

7.      Broj sati nastave prema vrsti nastave: Predavanja 20 sati, seminari 0 sati; vježbe 10 sati

8.      ECTS bodovi: 2

Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave

KONZULTACIJE:   Tijekom nastave sat vremena prije i poslije održavanja nastave u sobi nastavnika koji ima nastavu

 

NASTAVNA LITERATURA

 

Obavezna literatura:

1. Nastavni tekstovi na stranici Katedre za Biofiziku: www.physics.mefos.hr

2. Jasminka Brnjas - Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2001. ISBN: 9531761566.
3. Jasminka Brnjas - Kraljević: Autorizirana predavanja (skripta).

 

Dopunska literatura:

1. G.M. Cooper & R.E. Hausman: Stanica: molekularni pristup, Medicinska Naklada, Zagreb, 2004.str. 42 – 100

2. Eterović D: Fizikalne osnove slikovne dijagnostike, u: S. Janković i D. Eterović: Fizikalne osnove i klinički aspekti slikovne dijagnostike, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.

3. www.iaea.org

 

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:

Način provjere znanja: (pismeni, usmeni, kolokvij, praktični dio  ispita)

(1)     pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima  

 

24, 25, 26  dovoljan (2)
27, 28, 29, 30, dobar (3)
31, 32, 33, 34 vrlo dobar (4)
35, 36, 37, 38, 39, 40 izvrstan (5);

(2) usmeni ispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

 Termini provjere znanja

 Redoviti rokovi:

Datum:  prvi ispitni rok

Datum: drugi ispitni rok

Ljetni:

15.lipanj 2017. u 10:00 sati

6. srpnja 2017. u 10:00 sati

Jesenski:

6. rujna 2017. u 10:00 sati

20. rujna 2017. u 10:00 sati

Izvanredni rokovi:

U zimskom semestru:

u ljetnom semestru

 

 

 18. travnja 2017. u 13:00 sati

 POPIS STUDENATA S RASPOREDOM PO SKUPINAMA:

  PK1  
1 Renata Apatić
2 Katarina Barić
3 Emil Barišić
4 Toni Batinić
5 Monika Cindrić
6 Katarina Duvnjak
7 Dominik Fapali
8 Luka Franješević
9 Ariana Gobac
10 Lucija Hren
     
  PK2  
1 Sara Ivačić
2 Kristina Jaman
3 Lucija Jurjević
4 Laura Karakaš
5 Vedrana Keser
6 Eva Kljaić
7 Katarina Kljajić
8 Larisa Kovačević
9 Inga Kunštek
10 Natalija Metić
     
     
  PK3  
1 Nikola Perčević
2 Ivana Pilinger
3 Vanna Pinter
4 Ena Primuš
5 Anamarija Puklin
6 Marija Šebelić
7 Karolina Tutiš
8 Tea Ugarković
9 Pero Vrebac
10 Juro Zeba
11 Ivan Živković