Katedra za biofiziku i radiologiju

Biofizika i osnove radiologije sa zaštitom od zračenja, Osijek, 2017./18.

1

1.      Katedra: Katedra za biofiziku i radiologiju

2.      Predmet: Osnove biofizike, radiologije i zaštite od zračenja

3.      Akademska  godina:  2017/2018.

4.      Godina studija: 1.

5.      Termin izvođenja nastave: 03.04.2018 - 07.04.2018

6.      Organizacija nastave: kontinuirana nastava

7.      Broj sati nastave prema vrsti nastave: Predavanja 20 sati, seminari 0 sati; vježbe 10 sati

8.      ECTS bodovi: 2

Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave

KONZULTACIJE:   Tijekom nastave sat vremena prije i poslije održavanja nastave u sobi nastavnika koji ima nastavu

 

NASTAVNA LITERATURA

 

Obavezna literatura:

1. Nastavni tekstovi na stranici Katedre za Biofiziku: www.physics.mefos.hr

2. Jasminka Brnjas - Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2001. ISBN: 9531761566.
3. Jasminka Brnjas - Kraljević: Autorizirana predavanja (skripta).

 

Dopunska literatura:

1. G.M. Cooper & R.E. Hausman: Stanica: molekularni pristup, Medicinska Naklada, Zagreb, 2004.str. 42 – 100

2. Eterović D: Fizikalne osnove slikovne dijagnostike, u: S. Janković i D. Eterović: Fizikalne osnove i klinički aspekti slikovne dijagnostike, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.

3. www.iaea.org

 

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:

Način provjere znanja: (pismeni, usmeni, kolokvij, praktični dio  ispita)

(1)     pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima  

 

24, 25, 26  dovoljan (2)
27, 28, 29, 30, dobar (3)
31, 32, 33, 34 vrlo dobar (4)
35, 36, 37, 38, 39, 40 izvrstan (5);

(2) usmeni ispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

 Pismeni ispit sadrži 15 pitanja iz Radiologije prema literaturi na danoj na poveznici.

Ispit će se odrzati u subotu 14. 4. u 09:00 u J. Huttlera (MefOs)

 

Raspored studenata po skupinama:

  PK1  
1 Vlatka Andrić
2 Iva Barić
3 Tajana Benić
4 Ivana Bešlić
5 Gabriela Birtić
6 Marija Bojčić
7 Tihana Damjanović
8 Sandra Delimar
9 Katarina Došlić
10 Tea Đurašević
     
  PK2  
1 Lidija Galović
2 Valentina Grbeš
3 Marija Imrović
4 Matea Jurić
5 Vedrana Jurić
6 Antonia Kos
7 Ivana Lasić
8 Kaja Lukač
9 Anamaria Mikolčić
10 Bernarda Pejić
     
  PK3  
1 Petar Perišić
2 Gordana Pojatić
3 Magdalena Puškarić
4 Renata Radoš
5 Matea Samaržija
6 Sabina Šabanović
7 Anamarija Šimunić
8 Jovana Tihomirović
9 Valentina Topić
10 Darija Vidić