Katedra za biofiziku i radiologiju

Biofizika i osnove radiologije sa zaštitom od zračenja, Nova Gradiška, 2019./20.

 1. 1.Katedra: Biofiziku i radiologiju
 1. 2.Predmet: Osnove biofizike, radiologije i zaštite od zračenja
 1. 3.Nositelj predmeta: izv. prof. dr. sc. Dario Faj, doc. dr. sc. Mladen Kasabaši, doc. dr. sc. Hrvoje Brkić
 1. 4.Akademska godina: 2019./2020.
 1. 5.Godina studija: I
 1. 6.Termin izvođenja nastave: 02.12.2019. - 06.12.2019.
 1. 7.Organizacija nastave: turnusna
 1. 9.ECTS bodovi: 2

 

Obavezna literatura:

 1. Nastavni tekstovi na stranici Katedre za Biofiziku: www.physics.mefos.hr
 2. JasminkaBrnjas - Kraljević: Fizikazastudentemedicine, Medicinskanaklada, Zagreb, 2001. ISBN: 9531761566.
  3. JasminkaBrnjas - Kraljević: Autoriziranapredavanja (skripta).

Dopunska literatura:

 1. G.M. Cooper & R.E. Hausman: Stanica: molekularni pristup, Medicinska Naklada, Zagreb, 2004.str. 42 – 100
 2. Eterović D: Fizikalne osnove slikovne dijagnostike, u: S. Janković i D. Eterović: Fizikalne osnove i klinički aspekti slikovne dijagnostike, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
 3. www.iaea.org

 

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita:

Način provjere znanja: (pismeni, usmeni, kolokvij, praktični dio  ispita)

 1. pismeni ispit – 40 pitanja sa višestrukim odgovorima

24, 25, 26  dovoljan (2)
27, 28, 29, 30, dobar (3)
31, 32, 33, 34 vrlo dobar (4)
35, 36, 37, 38, 39, 40 izvrstan (5);

 1. usmeniispit (ukoliko student želi može umjesto pismenog ispita prijaviti usmeni ispit).

 

Redosljed izvođenja nastave

Redosljed izvođenja nastave